Campaña de Crowdfunding Dignitat Blaugrana

Un grupo de socios y socias del FC Barcelona agrupados en la plataforma Dignidad Blaugrana hemos interpuesto una DENUNCIA, por un “presunto delito de administración desleal y / o corrupción entre particulares cometido supuestamente por algún miembro de la Junta Directiva del club y / o de los sus Altos Ejecutivos “. En nuestro escrito, nos dirigimos también contra los “responsables de la mercantil E3 Ventures S.L. y las empresas vinculadas NSG Social Sciences Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA “.

Puede ver el contenido íntegro de la denuncia en el siguiente enlace:

Dignidad Blaugrana somos un grupo de socios, socias y simpatizantes barcelonistas que, viendo la deriva que está teniendo el club en los últimos tiempos, así como la gravedad de los posibles presuntos delitos relacionados con el llamado asunto “Barçagate”, estamos muy preocupados de la gestión y de algunas de las acciones que está realizando la actual Junta Directiva del FC Barcelona. Creemos que estas y otras acciones pueden estar perjudicando muy gravemente el presente y el futuro de nuestro club.

Los socios denunciantes queremos dejar claro que no formamos parte de ninguna precandidatura ni de ningún lobby económico, con lo que nuestra disponibilidad económica para afrontar los servicios jurídicos para defender la denuncia es limitada.

A la vez, queremos agradecer que, una vez hicimos pública la denuncia, varios socios y socias del FC Barcelona se dirigieron a nosotros con la voluntad de ayudar a contribuir económicamente a los gastos de la denuncia. En este sentido, consideramos que una manera transparente y efectiva de gestionar estas contribuciones económicas es con la herramienta del crowdfunding,

En este enlace encontrarás la campaña de crowdfunding Dignitat Blaugrana:

https://www.totsuma.cat/projecte/1798/

También agradeceremos que nos sigáis en nuestras redes sociales:

Twitter @DignitatBlaugrana
Instagram: DignitatBlaugrana
Facebook: https://www.facebook.com/DignitatBlaugrana/

Es por todo ello que, si eres un socio / o simpatizante barcelonista preocupado / a por la deriva de la Junta Directiva actual del FC Barcelona y quieres contribuir económicamente a ayudar a hacer frente al gasto económico asociado a la defensa de la denuncia ( y evitar encontrarnos con la posibilidad de tener que abandonar la denuncia antes de su resolución final), te ofrecemos este crowdfunding para poder contribuir a culminar este proceso de denuncia, que creemos capital para el futuro inmediato de nuestro Barça.

Visca el Barça y Visca Catalunya!

クラウドファンディングキャンペーン Dignidad Blaugrana(ブラウグラナの尊厳)

我々、「Dignidad Blaugrana(ブラウグラナの尊厳)」を構成するFCバルセロナの会員のグループは、不誠実な運営における犯罪行為の疑い及び(または)、クラブの理事会及び(または)幹部の中の一部会員によって行われたとされる個人間の汚職に対して、訴えを申し立てます。なお、我々の文書は、 I3 Ventures S.L.社の責任者及び次の会社(NSG Social Sciences Ventures SL社、 Tantra Soft SA社、 Digital Side SA社、 Big Data Solutions SA社 、Futuric SA社)と関連がある会社にも宛てて書かれています。

下記のリンクから、訴えについての全内容を確認することができます:

Dignidad Blaugrana(ブラウグラナの尊厳)」は、クラブ会員とバルサファンで構成されているグループであり、近年クラブが抱えている迷走、そして「バルサゲート」と呼ばれる事件と関連する犯罪行為の疑いの深刻さを受けて、FC バルセロナの現在の理事会の運営及び彼らによってとられた行為の一部について、非常に懸念しています。このような行為がクラブの現在、そして将来に深刻な損害を与えていると我々は考えます。

訴えをおこす我々会員は、特定の次期候補者や経済的圧力団体に属しているわけではないため、訴えを弁護するための法的業務に必要となる経済的余裕は限られていることを明確にさせておきたく思います。

同時に、公に訴えを申し立ててから、FC バルセロナの複数の会員が訴えにかかる費用を寄付することで支援する意思を表明してくれたことに感謝いたします。こういった意味で、経済的貢献を受けるにあたり、透明で効果的な方法となるのは、クラウドファンディングを利用することだと考えました。

もし、あなたが現在のFC バルセロナの理事会の迷走について懸念しているクラブ会員またはバルサファンであり、この訴えの弁護に関わる(及び最終裁定の前に訴えを取り下げなければならない可能性を避けるための)費用に対する経済的支援を行いたいのであれば、このクラウドファンディングより訴えの過程を終えるための貢献ができます。我々はこの訴えが私たちのバルサの近い将来のために非常に重要であると考えています。

バルサ万歳、カタルーニャ万歳!

COMUNICAT PLATAFORMA “DIGNITAT BLAUGRANA” sobre els anomenat “title rights” o drets del nom del Camp Nou

Davant l’anunci, publicat el dia 21 d’abril de 2.020 a la web del Club, en el sentit que la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona ha aprovat cedir els “title rights” del “Camp Nou” a la Fundació del Club per recaptar fons contra el COVID-19, l’anterior durant la temporada 2020-2021, des de la Plataforma “Dignitat Blaugrana” volem manifestar el següent:

En primer terme, volem fer una breu ressenya històrica sobre el nom del nostre Estadi, per posar en context la importància de la qüestió. En aquest sentit, quan fou inaugurat a la Mercè de l’any 57, el Camp Nou fou batejat  com “Estadio del Futbol Club Barcelona”, fent-se després una primera consulta durant el mandat del President Sr. Enric Llaudet l’any 65 passant a anomenar-se llavors “Estadio del Club de Fútbol Barcelona”, prenent el nom de “Estadi del Futbol Club Barcelona” des de 1.973, fent-se finalment una darrera consulta a tots els socis i sòcies l’any 2.001 durant el mandat del President Sr. Joan Gaspart adoptant des de llavors oficialment l’actual nom que és el de “Camp Nou”.

En tot cas, malgrat aquests canvis puntuals en el seu nom, la gent del Barça des de la seva inauguració va batejar a l’Estadi com a “Camp Nou” per diferenciar-lo de l’antic camp de Les Corts. És a dir, la cultura popular es va imposar sempre a l’oficialisme, fins que reiterem l’any 2.001, creiem fent-se justícia, l’Estadi va prendre oficialment el nom emprat sempre pels socis i sòcies de l’entitat.

Per tant, tot el referent al nom de l’Estadi, és una qüestió que entenem és especialment sensible, i, com a tal, ha de tractar-se amb molta cura, considerant addicionalment que encara avui en dia la qüestió relativa a posar-li el nom d’un patrocinador a l’Estadi és una qüestió no superada, malgrat ser conscients que els efectes de la globalització econòmica exigeixen cercar constantment ingressos per mantenir la competitivitat dels nostres equips, sens perjudici dels costos extraordinaris que es puguin derivar, si s’escau, de l’Espai Barça.

Pels totals motius esmentats (història, antecedents, democràcia, etc.), tot i ser conscients que estatutàriament els acords que afectin a la denominació de l’Estadi requereixen de l’aprovació i ratificació de l’Assemblea de compromissaris i compromissàries de l’entitat, volem proposar públicament:

PRIMER.-        Que tot acord pres per la Junta Directiva del Club respecte a aquesta qüestió sigui sempre ratificat per TOTS els socis i sòcies de l’entitat via consulta amb caràcter vinculant, seguint l’expressament contemplat en l’article 13è apartat b/ dels Estatuts. Creiem que tots els socis i sòcies tenim dret a decidir sobre aquesta matèria, sent a més prèviament informats sobre tots els aspectes relatius a un hipotètic acord.

SEGON.-           Proposem tanmateix, en aquest sentit, que donat que la Junta Directiva del Club, segons han informat diferents mitjans de comunicació, té la intenció de tornar a sotmetre a consulta de tots els socis i sòcies tot el referent al conegut com a “Espai Barça” i les seves modificacions substancials, es podria aprofitar el mateix dia per consultar igualment en relació a la qüestió del nom del Camp Nou.  

TERCER.-        I considerem a més que totes aquestes consultes haurien de ser dutes a terme i organitzades mitjançant vot electrònic, fet que no està prohibit en l’article 13è abans esmentat (la legislació exigeix vot presencial només en els casos del vot de censura[FRFJ1]  i del vot per escollir membres de la Junta Directiva). Just la crisi que estem patint derivada dels efectes del Covid-19, està demostrant la necessitat que el Futbol Club Barcelona, a més com a entitat capdavantera del nostre país, implementi amb urgència solucions electròniques. Ja no estem davant d’una possibilitat, sinó davant d’una obligació.

Considerem igualment que, arribat el moment, si així ho decideixen tots els socis i sòcies del Club, la cessió dels “title rights” durant les properes temporades han de servir gairebé exclusivament per finançar l’Espai Barça[FRFJ2]  en un 90% al Nou Espai Barça i no a l’activitat ordinària del Club. Un cop pagat tot el cost de l’Espai Barça, l’Estadi ha de recuperar oficialment el seu nom com tots el coneixem, i, per tant, el Club, a futur, hauria de deixar de cedir els “title rights” de l’Estadi.

Finalment, pensem que tots aquests processos ha de venir presidits per uns principis democràtics, on la modernitat, la participació i la transparència siguin els principals eixos que els guiïn.

Visca el Barça i Visca Catalunya!!

A Barcelona, el dia 28 d’abril de 2.020

DIGNITAT BLAUGRANA

www.dignitatblaugrana.cat


Qui som

Dignitat Blaugrana som un grup de Barcelonistes que veient la deriva que està tenint en club en els darrers temps, volem alertar del perill de què no es controli les accions que s’estan fent des de l’Actual Junta Directiva del FC. Barcelona Creiem que aquestes accions poden perjudicar greument el present i el futur del nostre estimat club. 

Aquesta preocupació no va més enllà d’aquesta denúncia, mai hi ha com a objectiu d’aquestes accions cap mena d’electoralisme ni aprofitament del moment i la situació actual del club.

Visca el Barça i Visca Catalunya!

La Denuncia

Els sotasignats, membres del grup Dignitat Blaugrana, presentem aquesta denúncia considerant que els fets al voltant de la CONTRACTACIÓ PER PART DEL FC BARCELONA DELS SERVEIS DE L’EMPRESA I3 VENTURES, ja batejat com escàndol “BarçaGate”, son subjecte d’aquesta. 

AL JUTJAT DE GUARDIA DE BARCELONA

Per mitjà del present es formula DENÚNCIA, per un presumpte delicte d’administració deslleial i/o corrupció entre particulars comès indiciàriament per algun membre de la Junta Directiva de l’Associació que porta per nom Futbol  Club Barcelona i/o dels seus Alts Executius, així com pels responsables de la mercantil I3 Ventures S.L. i les empreses vinculades NSG Social Sciencies Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA.

Aquesta DENÚNCIA es formula per les següents persones, totes elles sòcies del FC Barcelona i membres de la plataforma anomenada “Dignitat Blaugrana”:

 • Ricard Faura i Homedes, número de soci del FC Barcelona 12.426.
 • Francisco Sol Pérez, número de soci del FC Barcelona 64.861.
 • Xavier Flores Romero, número de soci del FC Barcelona 30.934.
 • Antoni Sànchez Rifà, número de soci del FC Barcelona 114.196.
 • Anton Miret i Serra, número de soci del F.C.Barcelona núm. 15.595.
 • Emili Perona i Guarro, número de soci del F.C.Barcelona núm. 10.499.
 • Antoni Domenech i Marqués, número de soci del F.C.Barcelona núm. 24.514.
 • Marc Perona Miñarro, número de soci del F.C.Barcelona núm. 40.251.

I es fonamenta en els següents:

FETS

PRIMER.- CONTRACTACIÓ PER PART DEL FC BARCELONA DELS SERVEIS DE L’EMPRESA I3 VENTURES.

Com resulta notori, ja que ha estat objecte de nombrosos articles de premsa, el FC Barcelona ha estat objecte en els darrers mesos del ja batejat com escàndol “BarçaGate.

Segons consta a la notícia publicada al diari “Sport” en data 18 de febrer de 2020 que adjuntem al present escrit com a Document núm. 1, el FC Barcelona va contractar els serveis de l’empresa I3 VENTURES (domiciliada a l’Uruguai) per tal de crear un estat d’opinió a les xarxes socials i protegir la seva reputació i la dels seus representants.

Així, segons la citada notícia, el link de la qual adjuntem a continuació, “I3 Ventures se dedica a crear estados de opinión en las redes sociales con el objetivo de proteger la reputación de Josep Maria Bartomeu, su junta directiva y el club”.

https://www.sport.es/es/noticias/barca/todas-las-claves-del-barcagate-pruebas-modus-operandi-como-pago-7853152

No obstant això, segons una notícia publicada al diari “La Vanguardia, en data 23 de febrer de 2020, la qual aportem com a Document núm. 2, en realitat aquesta empresa s’hauria dedicat així mateix a difamar, a través de diferents perfils falsos a les xarxes socials, a jugadors, personalitats i entitats relacionades directament amb el Club.

D’acord amb el mateix article de premsa, “La Cadena Ser destapaba esta semana la caja de los truenos, según este medio el FC Barcelona habría contratado una empresa que utilizaba cuentas falsas en las redes para criticar a jugadores y opositores. Un contrato de un millón de euros repartidos en seis cuentas falsas de Facebook distintas”.

Tanmateix, adjuntem el link de la referida cita:

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200223/473679658708/i3-ventures-cuentas-falsas-barcelona-bartomeu-bots-redes-sociales-twitter.html

Per aquests serveis, I3 VENTURES va cobrar una quantitat propera al Milió d’Euros, repartida mitjançant 5 pagaments de 198.000 euros, amb l’objectiu d’evitar que aquests pagaments passessin pels controls interns de la Junta Directiva del Club (els pagaments superiors a 200.000 euros havien de ser aprovats per la comissió de control de la Junta Directiva).

En acreditació del que s’exposa, aportem com a Document núm. 3 la notícia publicada al diari “El Pais” en data 20 de febrer de 2020, a la qual s’afirma que “Encara els fa més mal ignorar les condicions del contracte i sobretot l’import final, que és lleugerament inferior al milió d’euros (198.000 per cada un dels cinc anys acordats inicialment, fins al 2021, una xifra total de 990.000 euros), una quantitat que es considera fora del mercat i que ara mateix centra el debat a la junta del Barça”.

Carlos Ibáñez, director d’I3 Ventures i Nicestream, entrevistat a Catalunya Ràdio, va confirmar les quantitats: “Hem cobrat 198.000 euros anuals i donem servei al club des del novembre del 2017”.

Adjuntem el següent enllaç amb la notícia sencera:

https://cat.elpais.com/cat/2020/02/20/deportes/1582204695_844916.html

Aquest escàndol va implicar suposadament la suspensió de sou del Sr. Jaume Masferrer Voltas, la persona que aparentment hauria signat els contractes amb I3 VENTURES, exresponsable de l’àrea de presidència i mà dreta de Josep Maria Bartomeu i Floreta (actual President del FC Barcelona), d’acord amb la notícia publicada al diari “El Nacional” en data 21 de febrer de 2020, i que aportem com a Document núm. 4.

https://www.elnacional.cat/ca/esports/jaume-masferrer-bartomeu-barca-ventures_472566_102.html

Segons la notícia a la qual fem referència, “La crisi digital viscuda durant aquesta setmana a can Barça ja s’ha cobrat la seva primera víctima, Jaume Masferrer, responsable de l’àrea de presidència i mà dreta de Josep Maria Bartomeu. Segons ha avançat la Cadena SER, la junta directiva del club ha decidit suspendre’l de les seves funcions en la reunió informal celebrada aquest divendres”. 

Per altra banda, casualment, durant el febrer de 2020 dimiteix la Directora Financera del Futbol Club Barcelona Sra. Montserrat Font, que pertanyia al Departament Financer dirigit pel Sr. Pancho Shroder”.

Adjuntem com a Document núm. 5 notícia publicada al Diari La Vanguardia en data 19 de febrer de 2020, la qual es consultable al següent enllaç:

https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20200219/473658210775/directora-financiera-barcelona-dimision.html

Recentment, a més, segons la informació publicada al diari “La Vanguardia” amb data 9 d’abril de 2020, article que aportem com a Document núm. 6 aquesta trama ha produït la dimissió en bloc de sis membres de la Junta Directiva del FC Barcelona (Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia).

https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20200409/48400209329/directiva-fc-barcelona-dimisiones-jospe-maria-bartomeu.html?utm_term=botones_sociales_app&utm_source=social-%20otros&utm_medium=social

SEGON.- CONTRACTACIÓ I PAGAMENTS IRREGULARS A I3 VENTURES.

Arran de l’escàndol al qual hem fet referència anteriorment, el mateix FC Barcelona va encarregar una auditoria interna a la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC), per tal d’analitzar, entre d’altres, els pagaments realitzats a I3 VENTURES.

Tot i que l’esmentada auditoria encara no ha finalitzat a causa de l’actual situació generada pel Covid-19, que implica que certs procediments d’anàlisi no es poden dur a terme de manera presencial, ja s’han filtrat a la premsa algunes de les conclusions que aquesta auditoria podria incorporar i que podrien reflectir la possible comissió d’un delicte.

En efecte:

 • El preu acordat amb I3 VENTURES està clarament i exageradament fora de mercat, essent que, d’acord amb el quadre de preus d’empreses del sector, els serveis encarregats tenen un preu de mercat d’entre 120.000 i 150.000 euros.
 • I3 VENTURES és una empresa radicada a l’Uruguai, quan a Catalunya existeixen moltes empreses que ofereixen aquests serveis al nivell de qualitat exigible i a preu de mercat.
 • Com ja hem dit, l’import total acordat (proper al Milió d’Euros) va ser trossejat en 5 factures de 198.000 euros, inferiors als 200.000 euros que haurien requerit passar per la comissió de control del Club.
 • Els contractes presentats al FC Barcelona provenien de 5 societats diferents, vinculades totes elles amb I3 VENTURES, incloent-hi un clausulat i redactat idèntic.

Tanmateix, aportem també com a Document núm. 8 una noticia publicada al portal web “The World News” en data 12 d’abril de 2020, consultable des del següent enllaç:

https://twnews.es/es-news/barcagate-el-barcelona-habria-pagado-un-sobreprecio-de-ocho-veces-su-valor-por-los-servicios-de-i3-ventures

En relació amb l’últim punt el diari “Sport”, en una notícia publicada al seu portal web en data 13 d’abril de 2020, la qual també adjuntem com a Document núm. 9, es remet a informació descoberta per la Cadena Ser, ampliant la informació referent al nom de les empreses que haurien estat contractades, especificant, textualment, el següent:

“Estas empresas son NSG Social Science Venture SL, española como I3 Venture SL, Digital Side SA y Big Data Solutions SA, argentinas como Tantra Soft SA, y la uruguaya Futuric SA.

En total, seis empresas que trabajaron para seis departamentos del club: La Masia, Barça Innovation Hub, Actius Digitals, Patrocinis, Mitjans de Comunicació y Fundació FCB”.

Adjuntem el següent enllaç amb la totalitat de la informació publicada:

 • Cal fer èmfasi, a més, en les declaracions realitzades pel Directiu dimissionari Emili Rousaud i Parés, que a més ocupava l’important càrrec de Vicepresident institucional, qui ja havia afirmat que les factures del contracte amb aquesta empresa s’havien fraccionat per esquivar els controls interns del club, recollides a la notícia que aportem com a Document núm. 10, publicada al diari “El Nacional” en data 10 d’abril de 2020, on s’afirma que: ”

“el fraccionament del contracte d’I3 VENTURES s’ha d’interpretar com un moviment a través del qual algú s’ha enriquit de manera fraudulenta”.

I que:

“si els auditors externs diuen que aquests serveis tenen un cost de 100.000 euros i n’hem pagat 1 milió, vol dir que algú ha estat posant la mà a la caixa. S’ha pagat un sobrepreu. Sóc una persona rigorosa, si no hi ha proves, no puc insinuar qui ha estat. Podria ser algú de la junta o algú de fora, no sé a quin nivell del club està”

Es poden consultar les declaracions completes al següent enllaç:

https://www.elnacional.cat/ca/esports/rousaud-barca-bartomeu-corrupcio_491043_102.html

TERCER.- POSSIBLE ENCAIX PENAL DELS FETS RELATATS.

Sens perjudici de què no sigui aquest escrit el lloc processalment previst per a realitzar la qualificació jurídic-penal dels fets, basti amb destacar que els mateixos podrien revestir els caràcters i requisits dels delictes d’administració deslleial (tipificat a l’article 252 del Codi Penal) i/o corrupció entre particulars (tipificat a l’article 286.Bis del Codi Penal):

 1. ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL:

De conformitat amb el que disposa l’article 252.1 del Codi Penal:

Són punibles amb les penes de l’article 249 o, si s’escau, amb les de l’article 250, els qui, tot i tenir facultats per administrar un patrimoni aliè, emanades de la llei, encomanades per l’autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin i s’excedeixin en el seu exercici i, d’aquesta manera, causin un perjudici al patrimoni administrat”.

Són per tant tres els elements que conformen el tipus penal de l’administració deslleial:

 1. Per una banda, ostentar facultats d’administració sobre un patrimoni aliè.

En aquest cas, el patrimoni del FC Barcelona i el Milió d’euros abonat a l’empresa I3 VENTURES.

 • Un abús o extralimitació d’aquestes facultats, sigui exercint-les indegudament o extralimitant-se en l’exercici d’aquestes.

En aquest cas, es traduiria en haver subscrit, a l’esquena de la Junta Directiva de Club, un contracte amb la societat I3 VENTURES i haver abonat un possible sobrepreu de més de 850.000 euros.

Noti’s que l’ànim d’administrar de forma deslleial quedaria palès en el moment en què s’articula una estratègia per a ocultar els pagaments realitzats. Recordem que es va fraccionar el pagament total en pagaments inferiors a 200.000 euros, per tal que no fos necessari rebre aprovació per part de la comissió de control del Club i, conseqüentment, escapar al control d’aquesta. Resulta a més plausible que algú pogués haver tret profit d’aquesta situació, aprofitant-se d’aquest sobrepreu i, com ha manifestat l’ex-Vicepresident dimissionari, Emili Rousaud i Parés, posar mà a la caixa” en benefici personal.

 • Per últim, que es causi un perjudici en el patrimoni de l’administrat, derivat directament de l’extralimitació en les facultats d’administració.

Aquest perjudici seria evident a l’assumpte que ens ocupa, ja que s’hauria abonat un sobrepreu, com ja hem dit, de més de 850.000 euros, per uns determinats serveis, a l’esquena dels sistemes de control del Club.

Com resulta evident, tots tres elements concorren als fets que hem relatat mitjançant aquesta denúncia.

 • CORRUPCIÓ ENTRE PARTICULARS:

De conformitat amb el que disposa l’article 286.bis del Codi Penal:

El directiu, administrador, treballador o col·laborador d’una empresa mercantil o d’una societat que, per si mateix o per una persona interposada, rebi, sol·liciti o accepti un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa, o un oferiment o una promesa d’obtenir-lo, per a si mateix o per a un tercer, com a contraprestació per afavorir indegudament un altre en l’adquisició o la venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials, ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a quatre anys, inhabilitació especial per a l’exercici d’indústria o comerç per un temps d’un a sis anys i multa del tant al triple del valor del benefici o avantatge. Amb les mateixes penes ha de ser castigat qui, per si mateix o per una persona interposada, prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o col·laboradors d’una empresa mercantil o d’una societat, un benefici o avantatge no justificats, de qualsevol naturalesa, per a ells o per a tercers, com a contraprestació per tal que l’afavoreixi indegudament a ell o a un tercer enfront d’altres en l’adquisició o la venda de mercaderies, la contractació de serveis o en les relacions comercials”.

Ens trobarem doncs davant d’aquest delicte quan:

 1. Un directiu, administrador, treballador o col·laborador d’una entitat rebi qualsevol mena de benefici o avantatge no justificat o la promesa d’obtenir-lo.
 1. Que aquest benefici o avantatge sigui una contraprestació per afavorir indegudament a un altre en la contractació d’uns determinats serveis.
 1. El tipus també inclou, lògicament, a qui ofereix el benefici o avantatge al qual ens hem referit.

En el cas que ens ocupa, aquest benefici es podria haver produït en rebre algun tipus de compensació econòmica o d’altre tipus després de l’adjudicació dels contractes (presumptament amb preu fora de mercat) a favor d’I3 VENTURES.

Com dèiem abans, el delicte s’hauria comès si, com ha afirmat un directiu dimissionari, algú ha “posat mà a la caixa” i s’ha aprofitat del possible sobrepreu abonat a I3 VENTURES a l’esquena del Club.

En definitiva, de tot l’anterior es pot despendre que els fets relatats podrien ser, bé d’un delicte d’administració deslleial, en cas d’haver estat realitzats per dirigents del FC Barcelona, bé d’un delicte de corrupció entre particulars.

QUART.- DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ QUE ES PROPOSEN

Entre les diligències d’investigació que entenem que s’haurien de practicar, es troben:

 • La identificació de la persona o persones que es van encarregar de contractar i abonar els serveis de l’empresa I3 VENTURES i les empreses vinculades NSG Social Sciencies Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA.
 • Que es prengui declaració, en qualitat d’investigat, a Josep Maria Bartomeu i Floreta, President del FC Barcelona.
 • Que es prengui declaració, en qualitat d’investigat, a Jaume Masferrer Voltas, exresponsable de l’Àrea de Presidència del FC Barcelona.
 • Que es prengui declaració, en qualitat d’investigat, a Carlos Rafael Ibañez Constantino, responsable de l’empresa I3 VENTURES.
 • Que es prengui declaració, en qualitat de testimoni, a Emili Rousaud i Parés, ex-Directiu del FC Barcelona.
 • Que, una vegada finalitzada, es reclami al FC Barcelona una còpia de l’auditoria interna confeccionada per Price Waterhouse Coopers (PWC), amb relació als contractes adjudicats a l’empresa I3 VENTURES.

Per tot l’anterior,

AL JUTJAT SOL·LICITEM: Tingui per presentada la present DENÚNCIA, procedeixi a practicar les diligències que estimi pertinents per a la comprovació dels fets i de la responsabilitat dels partícips.

Barcelona, 21 d’abril de 2020.

Ricard Faura i Homedes                                                      Francisco Sol Pérez

Xavier Flores Romero                                                          Antoni Sànchez Rifà

Anton Miret i Serra                                                              Emili Perona Guarro

Antoni Domenech i Marqués                                           Marc Perona Miñarro

ALTRESÍ DIEM: Que es tingui per designat al lletrat Sr. Constantino Adell Artiga, col·legiat núm. 26176, per assumir la defensa dels interessos dels denunciants, i al Procurador Diego Sánchez Ferrer per assumir la seva representació.

AL JUTJAT SOL·LICITEM: Tingui per designats a l’advocat i procurador els quals signen el present escrit en prova de conformitat.

Constantino Adell Artiga                                  Diego Sánchez Ferrer

“Adell Advocats”                                               Procurador dels Tribunals