Presentació escrit a la Comissió de Disciplina del FC Barcelona

En data de 2 de febrer del 2022, 12 socis del grup d’opinió Dignitat Blaugrana, han presentat un escrit dirigit a la Comissió de Disciplina del Futbol Club Barcelona. En aquest escrit es demana la incoació d’un expedient disciplinari per part del Futbol Club Barcelona, contra tots els socis implicats i especialment els socis dels òrgans de govern del club que hagin estat deslleials amb la confiança atorgada i que han pogut participar en els fets que es van descriure en la roda de premsa del passat 1 de febrer, en relació amb els resultats de l’anomenat Forensic, encarregat pel mateix Club.

Els fets es descriuen en el document presentat i que podeu consultar a continuació. Es demana que un cop completat el procediment disciplinari, si fos el cas, s’imposin les oportunes sancions als responsables.

A continuació reproduïm l’escrit presentat:

FC Barcelona

Comissió de Disciplina

Arístides Mallol, s/n

08028 – Barcelona

SRS./SRES. MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA

N’Emili Perona i Guarro, soci número 9.468;

N’Isaac Gasull Corominas, soci número 11.506;

En Ricard Faura i Homedes, soci número 11.606;

N’Antoni Domènech Marquès, soci número 23.217;

En Xavier Flores Romero, soci número 29.345;

En Marc Perona i Miñarro, soci número 37.360;

En Jaume Barroso i López, soci número 47.671;

En Francisco Sol Pérez, soci número 62.001;

En Jordi Ribé i Garcia, soci número 77.084;

N’Albert Pujol Marquès, soci número 102.870;

N’Antoni Sànchez i Rifà, soci número 107.151;

I en Josep Ramon Ferrer i Escoda, soci numero 144.362;

Tots ells amb domicili, a efectes de notificacions, a Barcelona, en el domicili del primer signant Sr. Emili Perona i Guarro, que consta formalment al Futbol Club Barcelona.

EXPOSEM

I.-         Que el passat dimarts 1 de febrer de 2.022, en una roda de premsa organitzada pel Futbol Club Barcelona (en endavant, el Club), en la que van intervenir, entre altres, el President del Club Sr. Joan Laporta i un dels Vice-presidents Sr. Eduard Romeu, vam prendre públic coneixement, entre altres, dels següents fets:

 • Pagament de retribucions a intermediaris per serveis presumptament no justificats, en el fitxatge del jugador Malcolm.
 • Pagament de retribucions periòdiques a un col·laborador de nacionalitat brasilera, sense tenir constància documental, el Club, de les feines realitzades pel col·laborador durant un període de temps.
 • Pagament de comissions suposadament desorbitades per serveis prestats per un advocat/despatx d’advocats, comissions, segons el Club, fora de mercat.
 • Suposades alteracions comptables en operacions d’intercanvi de jugadors.
 • Suposats pagaments a algú vinculat a una entitat esportiva catalana en contraprestació per guardar silenci davant d’un projecte promogut pel Club.
 • Suposat pagament il·legítim a un Club de Primera Divisió espanyol per un, segons el Club, fals dret de tempteig.

Tots aquests fets, estan a més documentats i explicitats en un “Forensic” (prova documental) encarregat pel Club i ja finalitzat.

II.-        Que en l’esmentada roda de premsa, no es va identificar quines persones han participat/intervingut, per acció o omissió, en les conductes descrites en l’apartat I/ anterior, malgrat que el Club té ple coneixement, presumim i creiem, de quines persones han pogut participar, al haver el Club interposat una denúncia, segons es va manifestar en la roda de premsa.

III.-       Que, amb motiu de la causa penal que està coneixent el Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, Prèvies núm. 304/2020, representants actuals del Club, també públicament, han manifestat que sota el mandat de la Junta Directiva presidida pel Sr. Josep Mª Bartomeu, entre altres, el Club va satisfer factures per serveis emeses per terceres empreses que es dedicaven, entre altres, a menystenir públicament a socis/es i esportistes de l’entitat, a més de, presumptament, trossejar factures per evitar controls interns del Club.

Tots aquests fets, a més, igualment, estan a més documentats i explicitats en un Informe d’auditoria (prova documental) encarregat pel Club i ja finalitzat.

IV.-       Que donat que algunes de les persones que han pogut participar en les conductes descrites en els apartats anteriors, són a la seva vegada socis/sòcies del Futbol Club Barcelona, com a socis/sòcies del Club, ens veiem en l’obligació moral de posar formalment en coneixement de la Comissió de Disciplina del Club els fets esmentats, a fi que la Comissió de Disciplina acordi de forma immediata l´oportuna incoació d’Expedient Disciplinari contra totes aquelles persones que hagin pogut participar/intervenir, per acció o omissió, en els fets i tingui/n a més la condició de soci/a del Club, tot en consideració al que disposa l’article 77 dels Estatuts del Club, donat que entenem s’ha pogut incórrer en infraccions molt greus (entre altres, article 74, apartats e/, f/, g/ dels Estatuts, i les que la Comissió de Disciplina entengui puguin escaure, prèvia tramitació de l’oportú procediment), corrent el risc que les mateixes prescriguin en cas que no s’incoï/n els oportuns Expedients Disciplinaris, disposant a més la Comissió de Disciplina, de prova documental de càrrec suficient i folgada, a dalt esmentada.

Tècnicament, tanmateix, entenem, salvant millor criteri, que les disposicions regulades als articles 3 a 7 i 114 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, article 10,2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, i article 40 de la Llei d’Enjudiciament Civil, permeten obrir un Expedient Disciplinari intern, donat que un Expedient Disciplinari intern d’una entitat esportiva no té la consideració de plet, procés o procediment judicial.

V.-        Que considerem finalment que el Club ha de donar una resposta interna i social davant els fets gravíssims denunciats pels representants del Club en la roda de premsa esmentada i davant els fets exposats en l’apartat III/, que afecten a la reputació i bon nom del nostre Club, resposta que és perfectament compatible amb la, si s’escau, resposta penal i civil que es pugui derivar, o no, de la denúncia penal interposada pel Club davant els fets exposats en la roda de premsa de dimarts 1 de febrer i/o de les actuacions judicials penals que es segueixen al Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, sorprenent als sotasignats que la Comissió de Disciplina, a iniciativa pròpia o per petició de la Junta Directiva del Club, no hagi iniciat fins a la data Expedients Disciplinaris per tots els fets a dalt referits.

Per tot l’anterior,

DEMANEM A LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA: que tinguin per presentat aquest escrit, per formulada formalment petició d’incoació d’Expedient/s, i en consideració a tot el que hem descrit, donant presumpció de veracitat a la informació subministrada pels representants del Club, s’acordi incoar Expedient Disciplinari contra totes aquelles persones que han pogut participar en tots els fets que hem descrit, ja de públic coneixement, que tinguin a més la condició de soci/es del Futbol Club Barcelona, per a que, un cop completat/s el/s Expedient/s (procediment/s) Disciplinari/s que s’incoï/n, en cas que hagi motius i prova de càrrec, s’imposin les oportunes sancions als responsables.

A Barcelona, el dia 2 de febrer de 2.022.

Signat. Emili Perona i Guarro i 11 socis més a dalt identificats

Nota de premsa: INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM)

 • El Futbol Club Barcelona (FCB) constitueix l’any 2018 una Societat mercantil anomenada “BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L.” (BLM) per l’explotació de botigues comercials físiques que comercialitzen productes amb la marca “BARÇA”, sense cap debat públic, ni autorització per part de l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries del Club. 
 • Cal significar que el FCB té una naturalesa associativa, sense cap ànim de lucre, mentre una Societat mercantil incorpora una naturalesa lucrativa, amb el que sobta que una entitat que no té ànim de lucre constitueixi una Societat que sí que incorpora aquest ànim.
 • El FCB ha tingut durant els darrers 3 anys el control d’una Societat, BLM, sense informar a tots els seus socis i sòcies, què ha fet o què ha deixat de fer aquesta Societat, mostrant una opacitat i nul·la transparència.
 • Fins al passat mes de juliol de 2021, no van ser dipositades al Registre Mercantil els comptes anuals de BLM, ni va ser renovat el Consell d’Administració que, abans de la renovació, incorporava entre altres directius de la Junta del Sr. Josep Maria Bartomeu, àdhuc dimitits.
 • En el mes de juliol passat, des de Dignitat Blaugrana vam demanar a l’actual Junta Directiva del Club incloure com un punt de l’Ordre del Dia de la propera Assemblea de Compromissaris i compromissàries, tot el referent a BLM perquè els nostres representants puguin decidir si el FCB ha de constituir o no Societats mercantils, i, en cas afirmatiu, es decideixi de quina manera els nostres representants poden controlar a aquells que gestionen i administren aquestes Societats mercantils controlades pel Club.
 • Al mes de juliol, s’han publicat al Registre Mercantil de Barcelona els comptes anuals de BLM corresponents als exercicis socials 18-19 i 19-20, havent-se canviat tanmateix l’òrgan d’administració de BLM. 
 • L’actual Consell d’Administració de BLM està format per diferents persones cap de les quals és directiu o directiva del FCB. És a dir, actualment persones que no són directives del Club estan administrant i prenent decisions a BLM, sense cap control per part dels compromissaris i compromissàries.
 • BLM, és a dir, el Futbol Club Barcelona, té contractats 314 treballadors.
 • BLM va facturar l’exercici 18-19 62.604.428,17 Euros i l’exercici 19-20 54.393.114,71 Euros. Per la seva banda, BLM va obtenir durant l’exercici 18-19 1.578.959,51 Euros de beneficis, i va obtenir durant l’exercici 19-20 262.932,28 Euros de beneficis.
 • Amb el benentès que presumim que el FCB ha cedit l’explotació de drets del Club a BLM, cal significar que els royalties que BLM ha pagat al FCB per aquesta cessió, ascendeixen a: 19.007.000 Euros, durant l’exercici 18-19; i a només 3.055.000 Euros, durant l’exercici 19-20.
 • BLM va pagar a 10 executius, durant l’exercici 18-19, sous per valor de 775.000 Euros, amb una mitjana de 77.500 Euros anuals per executiu. En l’exercici 19-20, aquestes retribucions als 10 directius esmentats, els noms dels quals desconeixem, van pujar a 852.000 Euros (mitjana per persona de 85.200 Euros), amb un increment del 10%, malgrat que els beneficis de l’exercici 19-20 respecte a l’exercici 18-19 van baixar de forma molt substancial. Seria convenient conèixer els noms i cognoms de tots aquests executius, a efectes de transparència.
 • Des de Dignitat Blaugrana, suggerim a l’actual Junta Directiva del Futbol Club Barcelona un debat públic, en seu d’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries, sobre la conveniència que el Futbol Club Barcelona, entitat sense ànim de lucre, es dediqui i/o es continuï dedicant a través d’una Societat mercantil amb ànim de lucre (BLM) a explotar drets que pertanyen al Club i que podrien ser explotats directament per l’entitat, tot afegint que, en cas que s’arribi a la conclusió que té sentit l’existència de BLM, entenem seria convenient concentrar les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries de “BLM” i les Assemblees de Compromissaris i Compromissàries Ordinàries i Extraordinàries del Club, donant explicacions i informant sobre els comptes i pressupostos de “BLM” també davant de tots els representants del Futbol Club Barcelona (a saber, els compromissaris/es), sent aquests representants els qui haurien d’aprovar tanmateix de forma material les comptes de “BLM”. Igualment considerem oportú que s’expliqui quina relació guarden amb el Club els actuals membres del Consell d’Administració de “BLM” i si perceben o no algun tipus de contraprestació. 

Podeu trobar més informació en el informe complet a:

INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM) – Dignitat Blaugrana

Signat: Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA

Barcelona, 12 de setembre de 2021

INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM)

El Futbol Club Barcelona (en endavant, “FCB”), al voltant del mes de març de 2.018, constitueix la Societat mercantil “BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L.” (en endavant, “BLM”) per l’explotació de botigues comercials físiques que comercialitzen productes amb la marca “BARÇA”. Acte seguit, al juliol de 2.018 recupera aquests drets gràcies a un acord amb la Multinacional “NIKE”, que era la titular dels esmentats drets fins aquell moment.

Cal significar que el FCB té una naturalesa associativa, sense cap ànim de lucre, mentre una Societat mercantil incorpora una naturalesa lucrativa, amb el que sobta que una entitat que no té ànim de lucre constitueixi una Societat que sí incorpora aquest ànim.

Durant l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries celebrada el mes d’octubre de 2.018 no va ser objecte de cap punt de l’Ordre del Dia l’autorització per constituir BLM. I amb posterioritat, en cap Assemblea de Compromissaris i Compromissàries posterior del FCB s’ha tractat com a punt de l’Ordre del Dia cap qüestió en relació a BLM.  

Segons informacions facilitades per tercers (pendents de confirmar; fent l’oportuna reserva), sembla ser que quan el FCB recupera durant juliol de 2.018 el dret a explotar les seves botigues físiques, BLM incorpora aproximadament 300 treballadors que fins llavors treballaven per “NIKE” (heretant condicions econòmiques i antiguitat). És a dir, el FCB, a través de BLM, sembla donaria feina a un important número de treballadors, treballadors que, si s’escau, ignorem si han quedat o no afectats per Expedients de regulació d’ocupació durant el darrer any i mig.

Tanmateix, al febrer de 2.020 BLM inaugura una botiga de 1900 m2 al número 124 de las Rambles, local respecte al qual òbviament BLM deu estar pagant un lloguer important en la seva condició d’arrendatària.

O per citar un darrer exemple, segons un altre informació facilitada per terceres persones, una Cooperativa que explotava una de les botigues que comercialitzava productes del FCB a Barcelona, hauria demandat a BLM per incompliment contractual, i àdhuc BLM hauria demandat a AENA durant 2.021 en relació a una de les botigues de l’aeroport del Prat.

Des de DIGNITAT BLAUGRANA volem manifestar que tant la constitució d’una Societat mercantil sense autorització dels compromissaris/es del FCB, com tots aquests fets que exposem que no tenen cap visibilitat pública, conculquen els més elementals drets de informació dels representants dels socis i les sòcies. En aquest sentit, el FCB ha tingut durant els darrers 3 anys el control d’una Societat, BLM, sense informar a tots els seus socis i sòcies, què ha fet o què ha deixat de fer aquesta Societat, mostrant una opacitat i nul·la transparència que guarden relació amb la manca de transparència mostrada amb altres qüestions que afecten i/o han afectat al Club.

Volem destacar per finalitzar que BLM, és a dir, el FCB (que és el Soci únic de BLM), no té dipositats els comptes de BLM al Registre Mercantil de Barcelona dels exercicis 2.019 i 2.020. Per tant, no només els socis i sòcies no rebem informació sobre qüestions rellevants del Club relacionades amb BLM, sinó que a més, degut a que no es publiquen comptes al Registre Mercantil, no podem accedir a la informació pública que dona el Registre Mercantil i que permetria saber alguna cosa respecte a BLM.

El que sí sabem és que BLM està administrada per un Consell d’Administració. I el que sabem també és que al Registre Mercantil de Barcelona continuen apareixent com Consellers del Consell d’Administració de BLM els Srs. Josep Maria Bartomeu Floreta (dimitit com President del FCB a l’octubre de 2.020), Enric Tombas Navarro (dimitit com directiu a l’abril de 2.020), Òscar Grau Gomar, Jordi Joly Lena (cessat i acomiadat recentment), Jordi Mestre Masdeu (dimitit al juliol de 2.019), Francisco José Joaquín Schroder (cessat i acomiadat recentment), essent Secretari no Conseller el Sr. Román Gómez Ponti (ha marxat recentment).

Ignorem si l’actual Junta Directiva del FCB ha canviat o no l’òrgan d’administració de BLM (bé podria ser que l’haguessin canviat, i que no apareix publicada l’actual composició del Consell d’Administració de BLM perquè el Registre Mercantil hagi tancat al full registral de BLM degut a que no estan dipositades les comptes anuals de BLM de l’exercici 2.019).

En resum, BLM:

 • No diposita comptes al Registre Mercantil de Barcelona.
 • Té un número de treballadors important (no sabem quants).
 • Ha signat contractes molt significatius, sense que podem conèixer les condicions.
 • Té procediments judicials en marxa, a favor i en contra.
 • Públicament els membres del seu òrgan d’administració estan tots fora del FCB.

Des de DIGNITAT BLAUGRANA demanem públicament que l’actual Junta Directiva del FCB informi de forma urgent sobre totes aquestes qüestions que ens afecten directament com a socis i sòcies, que afecten al FCB, i que fins a dia d’avui, estranyament s’han mantingut opaques fora de l’abast dels propietaris del FCB que som els seus socis i sòcies. 

Com també demanem es tracti l’activitat de BLM com un punt de l’Ordre del Dia en la propera Assemblea de Compromissaris i compromissàries, per a que els nostres representants decideixin si el FCB ha de constituir o no Societats mercantils, i, en cas afirmatiu, es decideixi de quina manera els nostres representants poden controlar a aquells que gestionen i administren aquestes Societats mercantils controlades pel Club.

A Barcelona, el dia 2 de juliol de 2.021.  

Signat. Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA  

Havent-se publicat al Registre Mercantil de Barcelona les comptes anuals de “BLM” corresponents als exercicis socials 18-19 i 19-29 i havent canviat l’òrgan d’administració de “BLM” (a saber, un Consell d’Administració) i la Direcció General, volem fer públiques les següents dades d’interès pels socis i sòcies del FC Barcelona:

Primer.- L’actual Consell d’Administració de BLM està format per les següents persones:

President: Sr. Alejandro Barbany Fernández.

Conseller: Sr. Josep Pont Amenos.

Consellera: Sra. Maribel Meléndez Crespo.

Conseller: Sr. Carles Cendrós Cámara.

Secretària no Consellera: Sra. Cristina Bellloque Acasuso.

Director General: Sr. Jordi Balsells Valls.

Per tant, BLM ja no està administrada, ni total ni parcialment, per Directius del Futbol Club Barcelona, tal com passava durant el mandat de la Junta del Sr. Josep Maria Bartomeu. Cal significar que tots els consellers referits, en la seva condició de consellers, estan assumint una responsabilitat per la gestió i Administració de BLM.

No apareix publicat cap modificació dels Estatuts Socials de BLM, amb el qual podem presumir que els càrrecs de Consellers continuen sent gratuïts.

Segon.- Constatem que BLM, és a dir, el Futbol Club Barcelona, té contractats 314 treballadors. Segons informacions no ratificades per documental, sembla que aquests treballadors haurien estat “heretats” durant l’exercici 18-19 provinents de la multinacional “NIKE”.

Tercer.- BLM va facturar l’exercici 18-19 62.604.428,17 Euros i l’exercici 19-20 54.393.114,71 Euros.

Per la seva banda, BLM va obtenir durant l’exercici 18-19 1.578.959,51 Euros de beneficis, i va obtenir durant l’exercici 19-20 262.932,28 Euros de beneficis.

Quart.- BLM va pagar pels drets de traspàs de la tenda que BLM explota al Passeig de Gràcia 895.000 Euros, i per implementar un sistema informàtic per gestionar la venda on line de productes 631.000 Euros.

Cinquè.- BLM, a 30 de juny de 2.020, havia fet dotacions per deteriorament d’existències per valor de 5.249.000 Euros (samarretes i productes que no es podran vendre).

Sisè.-  Les despeses del total personal de BLM de l’exercici 18-19 van pujar a 6.969.000 Euros, elevant-se durant l’exercici 19-20 a 7.961.000 Euros, amb un increment per tant de 992.000 Euros. Malgrat l’increment, i tenint BLM el mateix número de treballadors en l’exercici 18-19 i en l’exercici 19-20, els beneficis de BLM van baixar l’exercici 19-20 de forma substancial si els comparem amb els beneficis de l’exercici 18-19. Pràcticament un 600%.

Setè.-  En el ben entès que presumim que el Futbol Club Barcelona ha cedit l’explotació de drets del Club a BLM, cal significar que els royalties que BLM ha pagat al Futbol Club Barcelona per aquesta cessió, ascendeixen a:

 • 19.007.000 Euros, durant l’exercici 18-19.
 • I a 3.055.000 Euros, durant l’exercici 19-20.

No oblidem que l’objectiu de BLM és nodrir econòmicament al Futbol Club Barcelona.

És a dir, havent facturat BLM un 13% menys si comparem l’exercici 18-19 amb l’exercici 19-20, tenim que els royalties que va obtenir el Futbol Club Barcelona en l’exercici 19-20 respecte a l’exercici 18-19 van disminuir en un 622% aprox.  

Volem significar que, segons l’article 20,8 dels Estatuts del Futbol Club Barcelona, en cas que el Futbol Club Barcelona hagués cedit l’explotació de drets del Club durant 5 anys o més, l’Assemblea de compromissaris i compromissàries del Club hauria de ratificar l’acord de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona.

Entenem seria convenient conèixer la durada del contracte signat entre el Futbol Club Barcelona i BLM.

Vuitè.- BLM va pagar a 10 executius, durant l’exercici 18-19, sous per valor de 775.000 Euros, amb una mitjana de 77.500 Euros anuals per executiu.

En l’exercici 19-20, aquestes retribucions als 10 directius esmentats, els noms dels quals desconeixem, van pujar a 852.000 Euros (mitjana per persona de 85.200 Euros), amb un increment del 10%, malgrat que els beneficis de l’exercici 19-20 respecte a l’exercici 18-19 van baixar de forma molt substancial.

Seria convenient conèixer els noms i cognoms de tots aquests executius, a efectes de transparència.

Novè.-         BLM va actuar com a garant en operacions de bons i de crèdits signades pel Futbol Club Barcelona.

***

Des de Dignitat Blaugrana, suggerim a l’actual Junta Directiva del Futbol Club Barcelona un debat públic, en seu d’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries, sobre la conveniència que el Futbol Club Barcelona, entitat sense ànim de lucre, es dediqui i/o es continuï dedicant a través d’una Societat mercantil amb ànim de lucre (BLM) a explotar drets que pertanyen al Club i que podrien ser explotats directament per l’entitat, tot afegint que, en cas que s’arribi a la conclusió que té sentit l’existència de BLM, és obligat celebrar les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries de BLM el mateix dia que es celebren les Assemblees de Compromissaris i Compromissàries Ordinàries i Extraordinàries del Club, donant explicacions i informant sobre les comptes i pressupostos de BLM davant de tots els representants del Futbol Club Barcelona, sent aquests representants els qui aproven tanmateix de forma material les comptes de BLM. Igualment considerem oportú s’expliqui quina relació guarden amb el Club els actuals membres del Consell d’Administració de BLM.   

Signat: Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA

Barcelona, 12 de setembre del 2021 

Manifest “ÚNIC CAMÍ, L’AVANÇAMENT D’ELECCIONS”

MANIFEST

“ÚNIC CAMÍ, L’AVANÇAMENT D’ELECCIONS”

Els sota signants creiem que el Futbol Club Barcelona fa temps que està en caiguda lliure que, tot plegat ha acabat derivant en uns resultats esportius i econòmics lamentables, que fan perillar greument el present i el futur de l’entitat, i que han culminat amb la derrota més vergonyosa que hem patit mai a Europa. És per això que volem posar de manifest:

PRIMER.-         L’actual Junta Directiva de l’entitat ha perdut la confiança de l’amplíssima majoria dels socis i sòcies.

SEGON.-            L’actual Junta Directiva no ha aconseguit generar un model esportiu, fet que, si perllonguen l’actual mandat fins a 2021, derivarà en una major devaluació dels nostres actius esportius incloent a totes les Seccions.

TERCER.-         L’actual Junta Directiva ha incrementat el deute de l’entitat a mitjà i llarg termini, ha generat a més una macroestructura que avui dia ha deixat ja de ser sostenible, posant al Club en una situació d’insolvència imminent, i ha d’acudir a operacions comptables per salvar els resultats (18-19), o per no assolir pèrdues encara més milionàries (19-20).   

QUART.-           L’actual Junta Directiva s’entesta a signar un finançament i patrocini per l’Espai Barça que, no només requereix una consulta prèvia a tots els socis i sòcies, sinó que no atén al mínim criteri d’oportunitat. En aquest sentit, resulta evident que amb l’impacte de la Covid-19 no és el moment de signar patrocinis a mig-llarg termini. És més, és públic que actuals patrocinadors del Club volen reduir el patrocini que lliuren a l’entitat.    

CINQUÈ.-          La crisi derivada del cas conegut com a “BarçaGate”, ha deixat greument tocada a l’entitat en l’àmbit nivell social. En aquest sentit, si ben és cert que no s’ha acreditat la vinculació activa i directe dels membres de la Junta Directiva amb el cas, ningú comprèn com no s’ha pres cap mesura contra la mà dreta del President Sr. Masferrer, treballador del Club, que, segons les conclusions a l’informe de PWC fetes públiques, va gestionar 3 comptes que criticaven en les xarxes socials a socis, sòcies, esportistes i exesportistes de l’entitat. Com no s’entén que el Barça vulgui continuar treballant amb el proveïdor IVentures 3 i no l’hagi demandat, existint un informe que reconeix que el proveïdor també gestionava les citats comptes. Com tampoc s’explica que fos el President de l’entitat qui escollís personalment un proveïdor que ha facturat imports milionaris, sense demanar cap altre pressupost.   

És per tot l’esmentat que, just per un exercici de responsabilitat i dignitat, a l’actual Junta Directiva de l’entitat no li queda altre remei que cessar immediatament, activant-se a la major brevetat la convocatòria d’eleccions, que és la solució natural quan una entitat es troba en una greu crisi social, econòmica i esportiva. No fer-ho, posaria en evidència que el President i els actuals directius i directives avantposen els interessos personals que puguin tenir sobre els interessos del Barça.  Igualment, cal cercar una fórmula jurídica que permeti a la Junta Directiva entrant no fer-se responsable de la gestió que va des de l’1 de juliol de 2020 fins a la seva presa de possessió.  

Per tant, demanem públicament i proposem les següents passes:

(i) Cessament immediat dels actuals membres de Junta Directiva;

(ii) Nomenament de la Comissió Gestora, segons Estatuts;

(iii) Convocatòria d’eleccions per la Comissió Gestora;

(iv) fins a la celebració d’eleccions, presa de decisions per part de la Comissió Gestora prèvia audiència de tots els precandidats i precandidates a President/a;

(v) celebració d’eleccions;

(vi) Nomenament de Junta Directiva entrant;

(vii) I encàrrec per la Junta Directiva entrant d’un procés d’auditoria per saber la situació exacta del Club fins al moment del cessament dels membres de la Junta Directiva sortint.

Visca el Barça i Visca Catalunya!!

A Barcelona, el dia 16 d’agost de 2020  

El Jutjat d’instrucció 13 acorda el secret de les actuacions de la denúncia presentada per Dignitat Blaugrana pel cas conegut com a “Barça Gate”

En data d’avui el jutjat d’instrucció número 13 ens ha notificat la interlocutòria mitjançant la qual la jutgessa d’instrucció decreta el secret de les actuacions.

A judici de la plataforma Dignitat Blaugrana, que exerceix l’acusació particular en el cas conegut com a “Barça Gate” o “Bartu Gate” sota la direcció tècnica del lletrat Tino Adell, aquesta decisió corrobora la gravetat dels fets que van ser objecte de la nostra denuncia, ja que no és habitual que s’adopti una mesura tan excepcional tractant-se d’una causa iniciada a través d’una denúncia.

Dignitat Blaugrana fa una crida als socis que vulguin ajudar a tirar endavant aquesta denúncia que es posin en contacte mitjançant el  correu  

Dignitat Blaugrana

www.DignitatBlaugrana.cat

Barcelona, 22 de juliol del 2020

Admitida la Denuncia presentada por Dignitat Blaugrana

EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 13 DE BARCELONA, ADMITE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA PLATAFORMA DIGNIDAD AZULGRANA, POR UN “PRESUNTO DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y / O CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES” COMETIDO indiciariamente POR ALGUNOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB Y / O SUS ALTOS EJECUTIVOS

Mediante auto de fecha 21 de mayo de 2020, el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona incoa las diligencias previas y acuerda practicar varias diligencias, entre las que destacan:

 • Requerimiento al legal representante del Futbol Club Barcelona para que entregue en un máximo de 24h a los agentes de la Unidad de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d’Esquadra la siguiente documentación:
 • Copia de los contratos entre el Fútbol Club Barcelona (FCB), secciones, fundaciones, filiales, delegaciones … con las empresas del grupo NICESTREAM (NSG Social Science Ventures SL, i3 Ventures SL, Digital Side SA, Big Dat Solutions SA, Tantra Soft SA, Futuric SA …), desde el año 2017 en la actualidad, así como facturas y registros contables que documenten los abonos, con los justificantes de las transferencias.
 • Identificar la persona o personas que ejercieron de mediadores en la adjudicación de los contratos y que negociaron condiciones, importes y que supervisaron la ejecución.
 • Informar y aportar normativa interna del Club en relación con los requisitos de contratación, importes y órganos competentes de la adjudicación.
 • Entregar copia de las actas de las juntas directivas celebradas entre febrero de 2020 y la actualidad, tanto presenciales como telemáticas, especialmente las que tratan los aspectos de la contratación entre el Club y i3 Ventures y las empresas vinculadas al grupo NICESTREAM o Carlos Ibáñez Constantino por la prestación de servicio de monitorización o comunicación, u otra prestación distinta, el encargo efectuado a PWC o las dimisiones de directivos.
 • Se requiere también se proceda a la identificación de los responsables del Cumplimiento Normativo del Club (principalmente Noelia Romero), para obtener documentación de que se dispone sobre la contratación con NICESTREAM y empresas vinculadas, hasta la actualidad, y los informes elaborados previamente a la contratación y posteriormente sobre las posibles irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio.
 • Requerimiento a Price Waterhouse Cooper (PWC) para que aporte el informe o auditoría que le encargó el Futbol Club Barcelona para analizar los contratos y pagos realizados a i3 Ventures.

Pueden ver el contenido íntegro de la denuncia en el siguiente enlace:

Dignidad Blaugrana es un grupo de barcelonistas que, viendo la deriva que está teniendo el club en los últimos tiempos, quiere “alertar del peligro de que no se controle las acciones que realiza la actual Junta Directiva del FC. Barcelona “. La plataforma cree que estas acciones pueden perjudicar gravemente el presente y el futuro del club.

Los denunciantes quieren dejar claro que detrás de esta denuncia “no hay ningún tipo de electoralismo y que sólo quieren preservar los intereses y el patrimonio del FC Barcelona”.

Visca el Barça y Visca Catalunya!

Barcelona, ​​17 de junio de 2020

Dignitat Blaugrana

www.dignitatblaugrana.cat

Admissió de la denúncia presentada per Dignitat Blaugrana

EL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ Nº 13 DE BARCELONA, ADMET LA DENÚNCIA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA DIGNITAT BLAUGRANA, PER UN “PRESUMPTE DELICTE D’ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL I/O CORRUPCIÓ ENTRE PARTICULARS” COMÈS INDICIÀRIAMENT PER ALGUNS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB I/O DELS SEUS ALTS EXECUTIUS.

Mitjançant una interlocutòria de data 21 de maig de 2020, el Jutjat  d’Instrucció nº 13 de Barcelona incoa les diligències prèvies i acorda practicar diverses diligències, entre les que destaquen:

 • Requeriment al legal representant del FCB perquè lliuri en un màxim de 24h als agents de la Unitat de Blanqueig i Delictes Econòmics de la MMEE la següent documentació:
  • Còpia dels contractes entre el Futbol Club Barcelona (FCB), seccions, fundacions, filials, delegacions… amb les empreses del grup NICESTREAM (NSG Social Science Ventures SL, i3 Ventures SL, Digital Side SA, Big Dat Solutions SA, Tantra Soft SA, Futuric SA … ), des de l’any 2017 a l’actualitat, així com factures i registres comptables que documentin els abonaments, amb els justificants de les transferències.
  • Identificar la persona o persones que van exercir de mediadors en l’adjudicació dels contractes i que van negociar condicions, imports i que van supervisar l’execució.
  • Informar i aportar normativa interna del Club en relació amb els requisits de contractació, imports i òrgans competents de l’adjudicació.
  • Lliurar còpia de les actes de les juntes directives celebrades entre febrer de 2020 i l’actualitat, tant presencials com telemàtiques, especialment les que tracten els aspectes de la contractació entre el Club i i3 Ventures i les empreses vinculades al grup NICESTREAM o Carlos Ibáñez Constantí per la prestació de servei de monitorització o comunicació, o una altra prestació diferent, l’encàrrec efectuat a PWC o les dimissions de directius.
  • Es requereix també es procedeixi a la identificació dels responsables del Compliment Normatiu del Club (principalment Noelia Romero), per obtenir documentació de què es disposa sobre la contractació amb NICESTREAM i empreses vinculades, fins a l’actualitat, i els informes elaborats prèviament a la contractació i posteriorment sobre les possibles irregularitats comeses en l’adjudicació del servei.
  • Requeriment a Price Waterhouse Cooper (PWC) perquè aporti l’informe o auditoria que li va encarregar el FCB per analitzar els contractes i pagaments realitzats a i3 Ventures.

Podeu veure el contingut íntegre de la denúncia al següent enllaç:

Dignitat Blaugrana és un grup de barcelonistes que, veient la deriva que està tenint el club en els darrers temps, vol “alertar del perill de què no es controli les accions que realitza l’actual Junta Directiva del FC. Barcelona”. La plataforma creu que aquestes accions poden perjudicar greument el present i el futur del club. 

Els denunciants volen deixar clar que darrera d’aquesta denúncia “no hi ha cap mena d’electoralisme i que només volen preservar els interessos i el patrimoni del Futbol Club Barcelona”.

Visca el Barça i Visca Catalunya!

Barcelona, 17 de juny del 2020

El gran Debat!

El diumenge 24 de maig a les 18:00 h es va poder serguir en direcgte el debat on també van intervenir els grups: El Senyor Ramon, Bot de Censura, Manifest FCB i Seguiment FCB, on es va parlar sobre el futur del nostre club, el FC Barcelona. També van assistir alguns precandidats a la Presidència del Barça i una fila 0 de periodistes de diferents mitjans de comunicació.

Podreu seguir el debat a:

Visca el Barça i Visca Catalunya!!

Campagne de financement participatif Dignitat Blaugrana

Un groupe de membres du FC Barcelone regroupés sur la plateforme Dignidad Blaugrana ont déposé une PLAINTE, pour un “délit présumé d’administration déloyale et / ou de corruption entre individus commis par un membre du conseil d’administration du club et / ou ses cadres supérieurs”. Dans notre écrit, nous nous adressons également aux “dirigeants de la société commerciale E3 Ventures S.L. et des sociétés liées NSG Social Sciences Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA et Futuric SA”.

Vous pouvez voir le contenu complet du plainte sur le lien suivant:

Dignidad Blaugrana sommes un groupe de membres, partenaires et sympathisants barcelonais qui, vu la dérive que le club a connue ces derniers temps, ainsi que la gravité des possibles délits présumés liés à l’affaire dite de “Barçagate“, nous sommes très préoccupés par la direction et certaines actions menées par l’actuel Conseil d’Administration du FC Barcelone. Nous pensons que ces actions et d’autres peuvent endommager gravement le présent et l’avenir de notre club.

Les partenaires plaignants voulons indiquer clairement que nous ne faisons partie d’aucune pré-candidature ou d’aucun lobby économique, de sorte que notre disponibilité économique pour faire face aux services juridiques pour défendre la plainte est limitée.

Au même temps, nous tenons à remercier que, une fois la plainte rendue publique, plusieurs partenaires et membres du FC Barcelone nous ont approché avec le désir de contribuer financièrement aux dépenses de la plainte. En ce sens, nous considérons qu’un moyen transparent et efficace de gérer ces contributions financières est avec l’outil de financement participatif.

https://www.totsuma.cat/projecte/1798/dignitat-blaugrana

C’est pour cela que, si vous êtes membre ou supporter du Barcelone et vous êtes préoccupé par la dérive du conseil d’administration actuel du FC Barcelone et vous souhaitez contribuer financièrement pour aider à faire face aux dépenses économiques liées à la défense de la plainte (et éviter nous nous retrouvons avec la possibilité de devoir abandonner la plainte avant sa résolution finale), nous vous proposons ce financement participatif pour pouvoir contribuer à l’achèvement de ce processus de plainte, que nous considérons comme capital pour l’avenir immédiat de notre Barça.

!Vive le Barça et vive la Catalogne!

Campagna di crowdfunding Dignitat Blaugrana

Un gruppo di abbonati del FC Barcelona raggruppati sotto il nome di “Dignitat Blaugrana” ha presentato una denuncia, per un “presunto reato di amministrazione sleale e/o corruzione tra privati commesso da un membro del Consiglio Direttivo del club e/o dai suoi dirigenti”. Nella nostra lettera, ci rivolgiamo anche ai “gestori della società I3 Ventures S.L. e le società collegate: NSG Social Sciences Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA e Futuric SA ”.

Puoi vedere l’intero contenuto della denuncia al seguente link:

Dignitat Blaugrana è un gruppo di abbonati e sostenitori del FC Barcelona che, vista la deriva che il club sta vivendo negli ultimi tempi, così come la gravità di possibili presunti reati legati alla cosiddetta vicenda “BarçaGate“, è molto preoccupato per la gestione e per alcune delle azioni svolte dall’attuale consiglio direttivo del FC Barcelona. Crediamo che queste e altre azioni potrebbero danneggiare seriamente il presente e il futuro del nostro club.

Noi, abbonati che abbiamo presentato la denuncia, ci teniamo a chiarire che non facciamo parte di nessuna pre-candidatura nè lobby economica, quindi la nostra disponibilità finanziaria, per far fronte ai servizi legali per sostenere i costi inerenti alla denuncia, è limitata.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli abbonati e tifosi del FC Barcelona che, una volta resa pubblica la denuncia, ci hanno contattato con l’intenzione e la voglia di contribuire finanziariamente alle spese per sostenere la denuncia. Per questo motivo riteniamo che un modo trasparente ed efficace per gestire questi contributi finanziari sia con lo strumento del crowdfunding,

In questo link troverai la campagna di crowdfunding Dignitat Blaugrana: crowdfunding Dignitat Blaugrana:

https://www.totsuma.cat/projecte/1798/

Le saremmo anche grati se potesse seguirci sui nostri social network:

Twitter @DignitatBlaugrana
Instagram: DignitatBlaugrana
Facebook: https://www.facebook.com/DignitatBlaugrana/

Ecco perché, se sei un abbonato o un sostenitore del FC Barcelona preoccupato per la deriva dell’attuale Consiglio direttivo del club e desideri contribuire finanziariamente per far fronte alle spese relative per sostenere la denuncia ( e per evitare di trovarci nella situazione di dover abbandonare la denuncia prima del suo esito), ti proponiamo questo crowdfunding per poter contribuire a portare avanti la denuncia, che riteniamo essenziale per l’immediato futuro del nostro Barça.

Forza Barça e Forza Catalunya!