Informe Barça Licensing & Merchadising, S.L.

El Futbol Club Barcelona (en endavant, “FCB”), al voltant del mes de març de 2.018, constitueix la Societat mercantil “BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L.” (en endavant, “BLM”) per l’explotació de botigues comercials físiques que comercialitzen productes amb la marca “BARÇA”. Acte seguit, al juliol de 2.018 recupera aquests drets gràcies a un acord amb la Multinacional “NIKE”, que era la titular dels esmentats drets fins aquell moment.

Cal significar que el FCB té una naturalesa associativa, sense cap ànim de lucre, mentre una Societat mercantil incorpora una naturalesa lucrativa, amb el que sobta que una entitat que no té ànim de lucre constitueixi una Societat que sí incorpora aquest ànim.

Durant l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries celebrada el mes d’octubre de 2.018 no va ser objecte de cap punt de l’Ordre del Dia l’autorització per constituir BLM. I amb posterioritat, en cap Assemblea de Compromissaris i Compromissàries posterior del FCB s’ha tractat com a punt de l’Ordre del Dia cap qüestió en relació a BLM. 

Segons informacions facilitades per tercers (pendents de confirmar; fent l’oportuna reserva), sembla ser que quan el FCB recupera durant juliol de 2.018 el dret a explotar les seves botigues físiques, BLM incorpora aproximadament 300 treballadors que fins llavors treballaven per “NIKE” (heretant condicions econòmiques i antiguitat). És a dir, el FCB, a través de BLM, sembla donaria feina a un important número de treballadors, treballadors que, si s’escau, ignorem si han quedat o no afectats per Expedients de regulació d’ocupació durant el darrer any i mig.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és image.png

Tanmateix, al febrer de 2.020 BLM inaugura una botiga de 1900 m2 al número 124 de las Rambles, local respecte al qual òbviament BLM deu estar pagant un lloguer important en la seva condició d’arrendatària.

O per citar un darrer exemple, segons un altre informació facilitada per terceres persones, una Cooperativa que explotava una de les botigues que comercialitzava productes del FCB a Barcelona, hauria demandat a BLM per incompliment contractual, i àdhuc BLM hauria demandat a AENA durant 2.021 en relació a una de les botigues de l’aeroport del Prat.

Des de DIGNITAT BLAUGRANA volem manifestar que tant la constitució d’una Societat mercantil sense autorització dels compromissaris/es del FCB, com tots aquests fets que exposem que no tenen cap visibilitat pública, conculquen els més elementals drets de informació dels representants dels socis i les sòcies. En aquest sentit, el FCB ha tingut durant els darrers 3 anys el control d’una Societat, BLM, sense informar a tots els seus socis i sòcies, què ha fet o què ha deixat de fer aquesta Societat, mostrant una opacitat i nul·la transparència que guarden relació amb la manca de transparència mostrada amb altres qüestions que afecten i/o han afectat al Club.

Volem destacar per finalitzar que BLM, és a dir, el FCB (que és el Soci únic de BLM), no té dipositats els comptes de BLM al Registre Mercantil de Barcelona dels exercicis 2.019 i 2.020. Per tant, no només els socis i sòcies no rebem informació sobre qüestions rellevants del Club relacionades amb BLM, sinó que a més, degut a que no es publiquen comptes al Registre Mercantil, no podem accedir a la informació pública que dona el Registre Mercantil i que permetria saber alguna cosa respecte a BLM.

El que sí sabem és que BLM està administrada per un Consell d’Administració. I el que sabem també és que al Registre Mercantil de Barcelona continuen apareixent com Consellers del Consell d’Administració de BLM els Srs. Josep Maria Bartomeu Floreta (dimitit com President del FCB a l’octubre de 2.020), Enric Tombas Navarro (dimitit com directiu a l’abril de 2.020), Òscar Grau Gomar, Jordi Joly Lena (cessat i acomiadat recentment), Jordi Mestre Masdeu (dimitit al juliol de 2.019), Francisco José Joaquín Schroder (cessat i acomiadat recentment), essent Secretari no Conseller el Sr. Román Gómez Ponti (ha marxat recentment).

Ignorem si l’actual Junta Directiva del FCB ha canviat o no l’òrgan d’administració de BLM (bé podria ser que l’haguessin canviat, i que no apareix publicada l’actual composició del Consell d’Administració de BLM perquè el Registre Mercantil hagi tancat al full registral de BLM degut a que no estan dipositades les comptes anuals de BLM de l’exercici 2.019).

En resum, BLM:

  • No diposita comptes al Registre Mercantil de Barcelona.
  • Té un número de treballadors important (no sabem quants).
  • Ha signat contractes molt significatius, sense que podem conèixer les condicions.
  • Té procediments judicials en marxa, a favor i en contra.
  • Públicament els membres del seu òrgan d’administració estan tots fora del FCB.

Des de DIGNITAT BLAUGRANA demanem públicament que l’actual Junta Directiva del FCB informi de forma urgent sobre totes aquestes qüestions que ens afecten directament com a socis i sòcies, que afecten al FCB, i que fins a dia d’avui, estranyament s’han mantingut opaques fora de l’abast dels propietaris del FCB que som els seus socis i sòcies.

Com també demanem es tracti l’activitat de BLM com un punt de l’Ordre del Dia en la propera Assemblea de Compromissaris i compromissàries, per a que els nostres representants decideixin si el FCB ha de constituir o no Societats mercantils, i, en cas afirmatiu, es decideixi de quina manera els nostres representants poden controlar a aquells que gestionen i administren aquestes Societats mercantils controlades pel Club.

A Barcelona, el dia 2 de juliol de 2.021. 

Signat. Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA