Presentació escrit a la Comissió de Disciplina del FC Barcelona

En data de 2 de febrer del 2022, 12 socis del grup d’opinió Dignitat Blaugrana, han presentat un escrit dirigit a la Comissió de Disciplina del Futbol Club Barcelona. En aquest escrit es demana la incoació d’un expedient disciplinari per part del Futbol Club Barcelona, contra tots els socis implicats i especialment els socis dels òrgans de govern del club que hagin estat deslleials amb la confiança atorgada i que han pogut participar en els fets que es van descriure en la roda de premsa del passat 1 de febrer, en relació amb els resultats de l’anomenat Forensic, encarregat pel mateix Club.

Els fets es descriuen en el document presentat i que podeu consultar a continuació. Es demana que un cop completat el procediment disciplinari, si fos el cas, s’imposin les oportunes sancions als responsables.

A continuació reproduïm l’escrit presentat:

FC Barcelona

Comissió de Disciplina

Arístides Mallol, s/n

08028 – Barcelona

SRS./SRES. MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA

N’Emili Perona i Guarro, soci número 9.468;

N’Isaac Gasull Corominas, soci número 11.506;

En Ricard Faura i Homedes, soci número 11.606;

N’Antoni Domènech Marquès, soci número 23.217;

En Xavier Flores Romero, soci número 29.345;

En Marc Perona i Miñarro, soci número 37.360;

En Jaume Barroso i López, soci número 47.671;

En Francisco Sol Pérez, soci número 62.001;

En Jordi Ribé i Garcia, soci número 77.084;

N’Albert Pujol Marquès, soci número 102.870;

N’Antoni Sànchez i Rifà, soci número 107.151;

I en Josep Ramon Ferrer i Escoda, soci numero 144.362;

Tots ells amb domicili, a efectes de notificacions, a Barcelona, en el domicili del primer signant Sr. Emili Perona i Guarro, que consta formalment al Futbol Club Barcelona.

EXPOSEM

I.-         Que el passat dimarts 1 de febrer de 2.022, en una roda de premsa organitzada pel Futbol Club Barcelona (en endavant, el Club), en la que van intervenir, entre altres, el President del Club Sr. Joan Laporta i un dels Vice-presidents Sr. Eduard Romeu, vam prendre públic coneixement, entre altres, dels següents fets:

  • Pagament de retribucions a intermediaris per serveis presumptament no justificats, en el fitxatge del jugador Malcolm.
  • Pagament de retribucions periòdiques a un col·laborador de nacionalitat brasilera, sense tenir constància documental, el Club, de les feines realitzades pel col·laborador durant un període de temps.
  • Pagament de comissions suposadament desorbitades per serveis prestats per un advocat/despatx d’advocats, comissions, segons el Club, fora de mercat.
  • Suposades alteracions comptables en operacions d’intercanvi de jugadors.
  • Suposats pagaments a algú vinculat a una entitat esportiva catalana en contraprestació per guardar silenci davant d’un projecte promogut pel Club.
  • Suposat pagament il·legítim a un Club de Primera Divisió espanyol per un, segons el Club, fals dret de tempteig.

Tots aquests fets, estan a més documentats i explicitats en un “Forensic” (prova documental) encarregat pel Club i ja finalitzat.

II.-        Que en l’esmentada roda de premsa, no es va identificar quines persones han participat/intervingut, per acció o omissió, en les conductes descrites en l’apartat I/ anterior, malgrat que el Club té ple coneixement, presumim i creiem, de quines persones han pogut participar, al haver el Club interposat una denúncia, segons es va manifestar en la roda de premsa.

III.-       Que, amb motiu de la causa penal que està coneixent el Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, Prèvies núm. 304/2020, representants actuals del Club, també públicament, han manifestat que sota el mandat de la Junta Directiva presidida pel Sr. Josep Mª Bartomeu, entre altres, el Club va satisfer factures per serveis emeses per terceres empreses que es dedicaven, entre altres, a menystenir públicament a socis/es i esportistes de l’entitat, a més de, presumptament, trossejar factures per evitar controls interns del Club.

Tots aquests fets, a més, igualment, estan a més documentats i explicitats en un Informe d’auditoria (prova documental) encarregat pel Club i ja finalitzat.

IV.-       Que donat que algunes de les persones que han pogut participar en les conductes descrites en els apartats anteriors, són a la seva vegada socis/sòcies del Futbol Club Barcelona, com a socis/sòcies del Club, ens veiem en l’obligació moral de posar formalment en coneixement de la Comissió de Disciplina del Club els fets esmentats, a fi que la Comissió de Disciplina acordi de forma immediata l´oportuna incoació d’Expedient Disciplinari contra totes aquelles persones que hagin pogut participar/intervenir, per acció o omissió, en els fets i tingui/n a més la condició de soci/a del Club, tot en consideració al que disposa l’article 77 dels Estatuts del Club, donat que entenem s’ha pogut incórrer en infraccions molt greus (entre altres, article 74, apartats e/, f/, g/ dels Estatuts, i les que la Comissió de Disciplina entengui puguin escaure, prèvia tramitació de l’oportú procediment), corrent el risc que les mateixes prescriguin en cas que no s’incoï/n els oportuns Expedients Disciplinaris, disposant a més la Comissió de Disciplina, de prova documental de càrrec suficient i folgada, a dalt esmentada.

Tècnicament, tanmateix, entenem, salvant millor criteri, que les disposicions regulades als articles 3 a 7 i 114 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, article 10,2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, i article 40 de la Llei d’Enjudiciament Civil, permeten obrir un Expedient Disciplinari intern, donat que un Expedient Disciplinari intern d’una entitat esportiva no té la consideració de plet, procés o procediment judicial.

V.-        Que considerem finalment que el Club ha de donar una resposta interna i social davant els fets gravíssims denunciats pels representants del Club en la roda de premsa esmentada i davant els fets exposats en l’apartat III/, que afecten a la reputació i bon nom del nostre Club, resposta que és perfectament compatible amb la, si s’escau, resposta penal i civil que es pugui derivar, o no, de la denúncia penal interposada pel Club davant els fets exposats en la roda de premsa de dimarts 1 de febrer i/o de les actuacions judicials penals que es segueixen al Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, sorprenent als sotasignats que la Comissió de Disciplina, a iniciativa pròpia o per petició de la Junta Directiva del Club, no hagi iniciat fins a la data Expedients Disciplinaris per tots els fets a dalt referits.

Per tot l’anterior,

DEMANEM A LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA: que tinguin per presentat aquest escrit, per formulada formalment petició d’incoació d’Expedient/s, i en consideració a tot el que hem descrit, donant presumpció de veracitat a la informació subministrada pels representants del Club, s’acordi incoar Expedient Disciplinari contra totes aquelles persones que han pogut participar en tots els fets que hem descrit, ja de públic coneixement, que tinguin a més la condició de soci/es del Futbol Club Barcelona, per a que, un cop completat/s el/s Expedient/s (procediment/s) Disciplinari/s que s’incoï/n, en cas que hagi motius i prova de càrrec, s’imposin les oportunes sancions als responsables.

A Barcelona, el dia 2 de febrer de 2.022.

Signat. Emili Perona i Guarro i 11 socis més a dalt identificats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.