Manifest “ÚNIC CAMÍ, L’AVANÇAMENT D’ELECCIONS”

MANIFEST

“ÚNIC CAMÍ, L’AVANÇAMENT D’ELECCIONS”

Els sota signants creiem que el Futbol Club Barcelona fa temps que està en caiguda lliure que, tot plegat ha acabat derivant en uns resultats esportius i econòmics lamentables, que fan perillar greument el present i el futur de l’entitat, i que han culminat amb la derrota més vergonyosa que hem patit mai a Europa. És per això que volem posar de manifest:

PRIMER.-         L’actual Junta Directiva de l’entitat ha perdut la confiança de l’amplíssima majoria dels socis i sòcies.

SEGON.-            L’actual Junta Directiva no ha aconseguit generar un model esportiu, fet que, si perllonguen l’actual mandat fins a 2021, derivarà en una major devaluació dels nostres actius esportius incloent a totes les Seccions.

TERCER.-         L’actual Junta Directiva ha incrementat el deute de l’entitat a mitjà i llarg termini, ha generat a més una macroestructura que avui dia ha deixat ja de ser sostenible, posant al Club en una situació d’insolvència imminent, i ha d’acudir a operacions comptables per salvar els resultats (18-19), o per no assolir pèrdues encara més milionàries (19-20).   

QUART.-           L’actual Junta Directiva s’entesta a signar un finançament i patrocini per l’Espai Barça que, no només requereix una consulta prèvia a tots els socis i sòcies, sinó que no atén al mínim criteri d’oportunitat. En aquest sentit, resulta evident que amb l’impacte de la Covid-19 no és el moment de signar patrocinis a mig-llarg termini. És més, és públic que actuals patrocinadors del Club volen reduir el patrocini que lliuren a l’entitat.    

CINQUÈ.-          La crisi derivada del cas conegut com a “BarçaGate”, ha deixat greument tocada a l’entitat en l’àmbit nivell social. En aquest sentit, si ben és cert que no s’ha acreditat la vinculació activa i directe dels membres de la Junta Directiva amb el cas, ningú comprèn com no s’ha pres cap mesura contra la mà dreta del President Sr. Masferrer, treballador del Club, que, segons les conclusions a l’informe de PWC fetes públiques, va gestionar 3 comptes que criticaven en les xarxes socials a socis, sòcies, esportistes i exesportistes de l’entitat. Com no s’entén que el Barça vulgui continuar treballant amb el proveïdor IVentures 3 i no l’hagi demandat, existint un informe que reconeix que el proveïdor també gestionava les citats comptes. Com tampoc s’explica que fos el President de l’entitat qui escollís personalment un proveïdor que ha facturat imports milionaris, sense demanar cap altre pressupost.   

És per tot l’esmentat que, just per un exercici de responsabilitat i dignitat, a l’actual Junta Directiva de l’entitat no li queda altre remei que cessar immediatament, activant-se a la major brevetat la convocatòria d’eleccions, que és la solució natural quan una entitat es troba en una greu crisi social, econòmica i esportiva. No fer-ho, posaria en evidència que el President i els actuals directius i directives avantposen els interessos personals que puguin tenir sobre els interessos del Barça.  Igualment, cal cercar una fórmula jurídica que permeti a la Junta Directiva entrant no fer-se responsable de la gestió que va des de l’1 de juliol de 2020 fins a la seva presa de possessió.  

Per tant, demanem públicament i proposem les següents passes:

(i) Cessament immediat dels actuals membres de Junta Directiva;

(ii) Nomenament de la Comissió Gestora, segons Estatuts;

(iii) Convocatòria d’eleccions per la Comissió Gestora;

(iv) fins a la celebració d’eleccions, presa de decisions per part de la Comissió Gestora prèvia audiència de tots els precandidats i precandidates a President/a;

(v) celebració d’eleccions;

(vi) Nomenament de Junta Directiva entrant;

(vii) I encàrrec per la Junta Directiva entrant d’un procés d’auditoria per saber la situació exacta del Club fins al moment del cessament dels membres de la Junta Directiva sortint.

Visca el Barça i Visca Catalunya!!

A Barcelona, el dia 16 d’agost de 2020  

El Jutjat d’instrucció 13 acorda el secret de les actuacions de la denúncia presentada per Dignitat Blaugrana pel cas conegut com a “Barça Gate”

En data d’avui el jutjat d’instrucció número 13 ens ha notificat la interlocutòria mitjançant la qual la jutgessa d’instrucció decreta el secret de les actuacions.

A judici de la plataforma Dignitat Blaugrana, que exerceix l’acusació particular en el cas conegut com a “Barça Gate” o “Bartu Gate” sota la direcció tècnica del lletrat Tino Adell, aquesta decisió corrobora la gravetat dels fets que van ser objecte de la nostra denuncia, ja que no és habitual que s’adopti una mesura tan excepcional tractant-se d’una causa iniciada a través d’una denúncia.

Dignitat Blaugrana fa una crida als socis que vulguin ajudar a tirar endavant aquesta denúncia que es posin en contacte mitjançant el  correu  

Dignitat Blaugrana

www.DignitatBlaugrana.cat

Barcelona, 22 de juliol del 2020

Admitida la Denuncia presentada por Dignitat Blaugrana

EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 13 DE BARCELONA, ADMITE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA PLATAFORMA DIGNIDAD AZULGRANA, POR UN “PRESUNTO DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y / O CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES” COMETIDO indiciariamente POR ALGUNOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB Y / O SUS ALTOS EJECUTIVOS

Mediante auto de fecha 21 de mayo de 2020, el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona incoa las diligencias previas y acuerda practicar varias diligencias, entre las que destacan:

 • Requerimiento al legal representante del Futbol Club Barcelona para que entregue en un máximo de 24h a los agentes de la Unidad de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d’Esquadra la siguiente documentación:
 • Copia de los contratos entre el Fútbol Club Barcelona (FCB), secciones, fundaciones, filiales, delegaciones … con las empresas del grupo NICESTREAM (NSG Social Science Ventures SL, i3 Ventures SL, Digital Side SA, Big Dat Solutions SA, Tantra Soft SA, Futuric SA …), desde el año 2017 en la actualidad, así como facturas y registros contables que documenten los abonos, con los justificantes de las transferencias.
 • Identificar la persona o personas que ejercieron de mediadores en la adjudicación de los contratos y que negociaron condiciones, importes y que supervisaron la ejecución.
 • Informar y aportar normativa interna del Club en relación con los requisitos de contratación, importes y órganos competentes de la adjudicación.
 • Entregar copia de las actas de las juntas directivas celebradas entre febrero de 2020 y la actualidad, tanto presenciales como telemáticas, especialmente las que tratan los aspectos de la contratación entre el Club y i3 Ventures y las empresas vinculadas al grupo NICESTREAM o Carlos Ibáñez Constantino por la prestación de servicio de monitorización o comunicación, u otra prestación distinta, el encargo efectuado a PWC o las dimisiones de directivos.
 • Se requiere también se proceda a la identificación de los responsables del Cumplimiento Normativo del Club (principalmente Noelia Romero), para obtener documentación de que se dispone sobre la contratación con NICESTREAM y empresas vinculadas, hasta la actualidad, y los informes elaborados previamente a la contratación y posteriormente sobre las posibles irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio.
 • Requerimiento a Price Waterhouse Cooper (PWC) para que aporte el informe o auditoría que le encargó el Futbol Club Barcelona para analizar los contratos y pagos realizados a i3 Ventures.

Pueden ver el contenido íntegro de la denuncia en el siguiente enlace:

Dignidad Blaugrana es un grupo de barcelonistas que, viendo la deriva que está teniendo el club en los últimos tiempos, quiere “alertar del peligro de que no se controle las acciones que realiza la actual Junta Directiva del FC. Barcelona “. La plataforma cree que estas acciones pueden perjudicar gravemente el presente y el futuro del club.

Los denunciantes quieren dejar claro que detrás de esta denuncia “no hay ningún tipo de electoralismo y que sólo quieren preservar los intereses y el patrimonio del FC Barcelona”.

Visca el Barça y Visca Catalunya!

Barcelona, ​​17 de junio de 2020

Dignitat Blaugrana

www.dignitatblaugrana.cat

Admissió de la denúncia presentada per Dignitat Blaugrana

EL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ Nº 13 DE BARCELONA, ADMET LA DENÚNCIA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA DIGNITAT BLAUGRANA, PER UN “PRESUMPTE DELICTE D’ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL I/O CORRUPCIÓ ENTRE PARTICULARS” COMÈS INDICIÀRIAMENT PER ALGUNS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB I/O DELS SEUS ALTS EXECUTIUS.

Mitjançant una interlocutòria de data 21 de maig de 2020, el Jutjat  d’Instrucció nº 13 de Barcelona incoa les diligències prèvies i acorda practicar diverses diligències, entre les que destaquen:

 • Requeriment al legal representant del FCB perquè lliuri en un màxim de 24h als agents de la Unitat de Blanqueig i Delictes Econòmics de la MMEE la següent documentació:
  • Còpia dels contractes entre el Futbol Club Barcelona (FCB), seccions, fundacions, filials, delegacions… amb les empreses del grup NICESTREAM (NSG Social Science Ventures SL, i3 Ventures SL, Digital Side SA, Big Dat Solutions SA, Tantra Soft SA, Futuric SA … ), des de l’any 2017 a l’actualitat, així com factures i registres comptables que documentin els abonaments, amb els justificants de les transferències.
  • Identificar la persona o persones que van exercir de mediadors en l’adjudicació dels contractes i que van negociar condicions, imports i que van supervisar l’execució.
  • Informar i aportar normativa interna del Club en relació amb els requisits de contractació, imports i òrgans competents de l’adjudicació.
  • Lliurar còpia de les actes de les juntes directives celebrades entre febrer de 2020 i l’actualitat, tant presencials com telemàtiques, especialment les que tracten els aspectes de la contractació entre el Club i i3 Ventures i les empreses vinculades al grup NICESTREAM o Carlos Ibáñez Constantí per la prestació de servei de monitorització o comunicació, o una altra prestació diferent, l’encàrrec efectuat a PWC o les dimissions de directius.
  • Es requereix també es procedeixi a la identificació dels responsables del Compliment Normatiu del Club (principalment Noelia Romero), per obtenir documentació de què es disposa sobre la contractació amb NICESTREAM i empreses vinculades, fins a l’actualitat, i els informes elaborats prèviament a la contractació i posteriorment sobre les possibles irregularitats comeses en l’adjudicació del servei.
  • Requeriment a Price Waterhouse Cooper (PWC) perquè aporti l’informe o auditoria que li va encarregar el FCB per analitzar els contractes i pagaments realitzats a i3 Ventures.

Podeu veure el contingut íntegre de la denúncia al següent enllaç:

Dignitat Blaugrana és un grup de barcelonistes que, veient la deriva que està tenint el club en els darrers temps, vol “alertar del perill de què no es controli les accions que realitza l’actual Junta Directiva del FC. Barcelona”. La plataforma creu que aquestes accions poden perjudicar greument el present i el futur del club. 

Els denunciants volen deixar clar que darrera d’aquesta denúncia “no hi ha cap mena d’electoralisme i que només volen preservar els interessos i el patrimoni del Futbol Club Barcelona”.

Visca el Barça i Visca Catalunya!

Barcelona, 17 de juny del 2020

El gran Debat!

El diumenge 24 de maig a les 18:00 h es va poder serguir en direcgte el debat on també van intervenir els grups: El Senyor Ramon, Bot de Censura, Manifest FCB i Seguiment FCB, on es va parlar sobre el futur del nostre club, el FC Barcelona. També van assistir alguns precandidats a la Presidència del Barça i una fila 0 de periodistes de diferents mitjans de comunicació.

Podreu seguir el debat a:

Visca el Barça i Visca Catalunya!!

Campagne de financement participatif Dignitat Blaugrana

Un groupe de membres du FC Barcelone regroupés sur la plateforme Dignidad Blaugrana ont déposé une PLAINTE, pour un “délit présumé d’administration déloyale et / ou de corruption entre individus commis par un membre du conseil d’administration du club et / ou ses cadres supérieurs”. Dans notre écrit, nous nous adressons également aux “dirigeants de la société commerciale E3 Ventures S.L. et des sociétés liées NSG Social Sciences Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA et Futuric SA”.

Vous pouvez voir le contenu complet du plainte sur le lien suivant:

Dignidad Blaugrana sommes un groupe de membres, partenaires et sympathisants barcelonais qui, vu la dérive que le club a connue ces derniers temps, ainsi que la gravité des possibles délits présumés liés à l’affaire dite de “Barçagate“, nous sommes très préoccupés par la direction et certaines actions menées par l’actuel Conseil d’Administration du FC Barcelone. Nous pensons que ces actions et d’autres peuvent endommager gravement le présent et l’avenir de notre club.

Les partenaires plaignants voulons indiquer clairement que nous ne faisons partie d’aucune pré-candidature ou d’aucun lobby économique, de sorte que notre disponibilité économique pour faire face aux services juridiques pour défendre la plainte est limitée.

Au même temps, nous tenons à remercier que, une fois la plainte rendue publique, plusieurs partenaires et membres du FC Barcelone nous ont approché avec le désir de contribuer financièrement aux dépenses de la plainte. En ce sens, nous considérons qu’un moyen transparent et efficace de gérer ces contributions financières est avec l’outil de financement participatif.

https://www.totsuma.cat/projecte/1798/dignitat-blaugrana

C’est pour cela que, si vous êtes membre ou supporter du Barcelone et vous êtes préoccupé par la dérive du conseil d’administration actuel du FC Barcelone et vous souhaitez contribuer financièrement pour aider à faire face aux dépenses économiques liées à la défense de la plainte (et éviter nous nous retrouvons avec la possibilité de devoir abandonner la plainte avant sa résolution finale), nous vous proposons ce financement participatif pour pouvoir contribuer à l’achèvement de ce processus de plainte, que nous considérons comme capital pour l’avenir immédiat de notre Barça.

!Vive le Barça et vive la Catalogne!

Campagna di crowdfunding Dignitat Blaugrana

Un gruppo di abbonati del FC Barcelona raggruppati sotto il nome di “Dignitat Blaugrana” ha presentato una denuncia, per un “presunto reato di amministrazione sleale e/o corruzione tra privati commesso da un membro del Consiglio Direttivo del club e/o dai suoi dirigenti”. Nella nostra lettera, ci rivolgiamo anche ai “gestori della società I3 Ventures S.L. e le società collegate: NSG Social Sciences Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA e Futuric SA ”.

Puoi vedere l’intero contenuto della denuncia al seguente link:

Dignitat Blaugrana è un gruppo di abbonati e sostenitori del FC Barcelona che, vista la deriva che il club sta vivendo negli ultimi tempi, così come la gravità di possibili presunti reati legati alla cosiddetta vicenda “BarçaGate“, è molto preoccupato per la gestione e per alcune delle azioni svolte dall’attuale consiglio direttivo del FC Barcelona. Crediamo che queste e altre azioni potrebbero danneggiare seriamente il presente e il futuro del nostro club.

Noi, abbonati che abbiamo presentato la denuncia, ci teniamo a chiarire che non facciamo parte di nessuna pre-candidatura nè lobby economica, quindi la nostra disponibilità finanziaria, per far fronte ai servizi legali per sostenere i costi inerenti alla denuncia, è limitata.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli abbonati e tifosi del FC Barcelona che, una volta resa pubblica la denuncia, ci hanno contattato con l’intenzione e la voglia di contribuire finanziariamente alle spese per sostenere la denuncia. Per questo motivo riteniamo che un modo trasparente ed efficace per gestire questi contributi finanziari sia con lo strumento del crowdfunding,

In questo link troverai la campagna di crowdfunding Dignitat Blaugrana: crowdfunding Dignitat Blaugrana:

https://www.totsuma.cat/projecte/1798/

Le saremmo anche grati se potesse seguirci sui nostri social network:

Twitter @DignitatBlaugrana
Instagram: DignitatBlaugrana
Facebook: https://www.facebook.com/DignitatBlaugrana/

Ecco perché, se sei un abbonato o un sostenitore del FC Barcelona preoccupato per la deriva dell’attuale Consiglio direttivo del club e desideri contribuire finanziariamente per far fronte alle spese relative per sostenere la denuncia ( e per evitare di trovarci nella situazione di dover abbandonare la denuncia prima del suo esito), ti proponiamo questo crowdfunding per poter contribuire a portare avanti la denuncia, che riteniamo essenziale per l’immediato futuro del nostro Barça.

Forza Barça e Forza Catalunya!

Campanya de Crowdfunding Dignitat Blaugrana

Castellano / English / Italiano / Français / 日本人 / عربي

Un grup de socis i sòcies del FC Barcelona agrupats en la plataforma Dignitat Blaugrana hem interposat una DENÚNCIA, per un “presumpte delicte d’administració deslleial i/o corrupció entre particulars comés indiciàriament per algun membre de la Junta Directiva del club i/o dels seus Alts Executius”. En el nostre escrit, ens adrecem també contra els “responsables de la mercantil I3 Ventures S.L. i les empreses vinculades NSG Social Sciencies Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA”.

Podeu veure el contingut íntegre de la denúncia al següent enllaç:
https://dignitatblaugrana.cat/la-denuncia/

Dignitat Blaugrana som un grup de socis, sòcies i simpatitzants barcelonistes que, veient la deriva que està tenint el club en els darrers temps, així com la gravetat dels possibles presumptes delictes relacionats amb l’anomenat afer “BarçaGate”, estem molt preocupats de la gestió i d’algunes de les accions que està realitzant l’actual Junta Directiva del FC Barcelona. Creiem que aquestes i d’altres accions poden estar perjudicant molt greument el present i el futur del nostre club.

Els socis denunciants volem deixar clar que no formem part de cap precandidatura ni de cap lobby econòmic, amb el que la nostra disponibilitat econòmica per afrontar els serveis jurídics per defensar la denúncia és limitada. 

A la vegada, volem agrair que, un cop vam fer pública la denúncia, diversos socis i sòcies del FC Barcelona es van adreçar a nosaltres amb la voluntat d’ajudar a contribuir econòmicament a les despeses de la denúncia. En aquest sentit, considerem que una manera transparent i efectiva de gestionar aquestes contribucions econòmiques és amb l’eina del crowdfunding

És per tot això que, si ets un soci/sòcia o simpatitzant barcelonista preocupat/da per la deriva de la Junta Directiva actual del FC Barcelona i vols contribuir econòmicament a ajudar a fer front a la despesa econòmica associada a la defensa de la denúncia (i evitar trobar-nos amb la possibilitat d’haver d’abandonar la denúncia abans de la seva resolució final), t’oferim aquest crowdfunding per poder contribuir a culminar aquest procés de denúncia, que creiem cabdal pel futur immediat del nostre Barça.

En aquest enllaç trobaràs la campanya de crowdfunding Dignitat Blaugrana:

https://www.totsuma.cat/projecte/1798/

També agrairem que ens seguíssiu a les nostres xarxes socials:

Twitter @DignitatBlaugrana
Instagram: DignitatBlaugrana
Facebook: https://www.facebook.com/DignitatBlaugrana/

Visca el Barça i Visca Catalunya!

Dignitat Blaugrana

Campaña de Crowdfunding Dignitat Blaugrana

Un grupo de socios y socias del FC Barcelona agrupados en la plataforma Dignidad Blaugrana hemos interpuesto una DENUNCIA, por un “presunto delito de administración desleal y / o corrupción entre particulares cometido supuestamente por algún miembro de la Junta Directiva del club y / o de los sus Altos Ejecutivos “. En nuestro escrito, nos dirigimos también contra los “responsables de la mercantil E3 Ventures S.L. y las empresas vinculadas NSG Social Sciences Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA “.

Puede ver el contenido íntegro de la denuncia en el siguiente enlace:

Dignidad Blaugrana somos un grupo de socios, socias y simpatizantes barcelonistas que, viendo la deriva que está teniendo el club en los últimos tiempos, así como la gravedad de los posibles presuntos delitos relacionados con el llamado asunto “Barçagate”, estamos muy preocupados de la gestión y de algunas de las acciones que está realizando la actual Junta Directiva del FC Barcelona. Creemos que estas y otras acciones pueden estar perjudicando muy gravemente el presente y el futuro de nuestro club.

Los socios denunciantes queremos dejar claro que no formamos parte de ninguna precandidatura ni de ningún lobby económico, con lo que nuestra disponibilidad económica para afrontar los servicios jurídicos para defender la denuncia es limitada.

A la vez, queremos agradecer que, una vez hicimos pública la denuncia, varios socios y socias del FC Barcelona se dirigieron a nosotros con la voluntad de ayudar a contribuir económicamente a los gastos de la denuncia. En este sentido, consideramos que una manera transparente y efectiva de gestionar estas contribuciones económicas es con la herramienta del crowdfunding,

En este enlace encontrarás la campaña de crowdfunding Dignitat Blaugrana:

https://www.totsuma.cat/projecte/1798/

También agradeceremos que nos sigáis en nuestras redes sociales:

Twitter @DignitatBlaugrana
Instagram: DignitatBlaugrana
Facebook: https://www.facebook.com/DignitatBlaugrana/

Es por todo ello que, si eres un socio / o simpatizante barcelonista preocupado / a por la deriva de la Junta Directiva actual del FC Barcelona y quieres contribuir económicamente a ayudar a hacer frente al gasto económico asociado a la defensa de la denuncia ( y evitar encontrarnos con la posibilidad de tener que abandonar la denuncia antes de su resolución final), te ofrecemos este crowdfunding para poder contribuir a culminar este proceso de denuncia, que creemos capital para el futuro inmediato de nuestro Barça.

Visca el Barça y Visca Catalunya!

クラウドファンディングキャンペーン Dignidad Blaugrana(ブラウグラナの尊厳)

我々、「Dignidad Blaugrana(ブラウグラナの尊厳)」を構成するFCバルセロナの会員のグループは、不誠実な運営における犯罪行為の疑い及び(または)、クラブの理事会及び(または)幹部の中の一部会員によって行われたとされる個人間の汚職に対して、訴えを申し立てます。なお、我々の文書は、 I3 Ventures S.L.社の責任者及び次の会社(NSG Social Sciences Ventures SL社、 Tantra Soft SA社、 Digital Side SA社、 Big Data Solutions SA社 、Futuric SA社)と関連がある会社にも宛てて書かれています。

下記のリンクから、訴えについての全内容を確認することができます:

Dignidad Blaugrana(ブラウグラナの尊厳)」は、クラブ会員とバルサファンで構成されているグループであり、近年クラブが抱えている迷走、そして「バルサゲート」と呼ばれる事件と関連する犯罪行為の疑いの深刻さを受けて、FC バルセロナの現在の理事会の運営及び彼らによってとられた行為の一部について、非常に懸念しています。このような行為がクラブの現在、そして将来に深刻な損害を与えていると我々は考えます。

訴えをおこす我々会員は、特定の次期候補者や経済的圧力団体に属しているわけではないため、訴えを弁護するための法的業務に必要となる経済的余裕は限られていることを明確にさせておきたく思います。

同時に、公に訴えを申し立ててから、FC バルセロナの複数の会員が訴えにかかる費用を寄付することで支援する意思を表明してくれたことに感謝いたします。こういった意味で、経済的貢献を受けるにあたり、透明で効果的な方法となるのは、クラウドファンディングを利用することだと考えました。

もし、あなたが現在のFC バルセロナの理事会の迷走について懸念しているクラブ会員またはバルサファンであり、この訴えの弁護に関わる(及び最終裁定の前に訴えを取り下げなければならない可能性を避けるための)費用に対する経済的支援を行いたいのであれば、このクラウドファンディングより訴えの過程を終えるための貢献ができます。我々はこの訴えが私たちのバルサの近い将来のために非常に重要であると考えています。

バルサ万歳、カタルーニャ万歳!