Nota de premsa: INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM)

 • El Futbol Club Barcelona (FCB) constitueix l’any 2018 una Societat mercantil anomenada “BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L.” (BLM) per l’explotació de botigues comercials físiques que comercialitzen productes amb la marca “BARÇA”, sense cap debat públic, ni autorització per part de l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries del Club. 
 • Cal significar que el FCB té una naturalesa associativa, sense cap ànim de lucre, mentre una Societat mercantil incorpora una naturalesa lucrativa, amb el que sobta que una entitat que no té ànim de lucre constitueixi una Societat que sí que incorpora aquest ànim.
 • El FCB ha tingut durant els darrers 3 anys el control d’una Societat, BLM, sense informar a tots els seus socis i sòcies, què ha fet o què ha deixat de fer aquesta Societat, mostrant una opacitat i nul·la transparència.
 • Fins al passat mes de juliol de 2021, no van ser dipositades al Registre Mercantil els comptes anuals de BLM, ni va ser renovat el Consell d’Administració que, abans de la renovació, incorporava entre altres directius de la Junta del Sr. Josep Maria Bartomeu, àdhuc dimitits.
 • En el mes de juliol passat, des de Dignitat Blaugrana vam demanar a l’actual Junta Directiva del Club incloure com un punt de l’Ordre del Dia de la propera Assemblea de Compromissaris i compromissàries, tot el referent a BLM perquè els nostres representants puguin decidir si el FCB ha de constituir o no Societats mercantils, i, en cas afirmatiu, es decideixi de quina manera els nostres representants poden controlar a aquells que gestionen i administren aquestes Societats mercantils controlades pel Club.
 • Al mes de juliol, s’han publicat al Registre Mercantil de Barcelona els comptes anuals de BLM corresponents als exercicis socials 18-19 i 19-20, havent-se canviat tanmateix l’òrgan d’administració de BLM. 
 • L’actual Consell d’Administració de BLM està format per diferents persones cap de les quals és directiu o directiva del FCB. És a dir, actualment persones que no són directives del Club estan administrant i prenent decisions a BLM, sense cap control per part dels compromissaris i compromissàries.
 • BLM, és a dir, el Futbol Club Barcelona, té contractats 314 treballadors.
 • BLM va facturar l’exercici 18-19 62.604.428,17 Euros i l’exercici 19-20 54.393.114,71 Euros. Per la seva banda, BLM va obtenir durant l’exercici 18-19 1.578.959,51 Euros de beneficis, i va obtenir durant l’exercici 19-20 262.932,28 Euros de beneficis.
 • Amb el benentès que presumim que el FCB ha cedit l’explotació de drets del Club a BLM, cal significar que els royalties que BLM ha pagat al FCB per aquesta cessió, ascendeixen a: 19.007.000 Euros, durant l’exercici 18-19; i a només 3.055.000 Euros, durant l’exercici 19-20.
 • BLM va pagar a 10 executius, durant l’exercici 18-19, sous per valor de 775.000 Euros, amb una mitjana de 77.500 Euros anuals per executiu. En l’exercici 19-20, aquestes retribucions als 10 directius esmentats, els noms dels quals desconeixem, van pujar a 852.000 Euros (mitjana per persona de 85.200 Euros), amb un increment del 10%, malgrat que els beneficis de l’exercici 19-20 respecte a l’exercici 18-19 van baixar de forma molt substancial. Seria convenient conèixer els noms i cognoms de tots aquests executius, a efectes de transparència.
 • Des de Dignitat Blaugrana, suggerim a l’actual Junta Directiva del Futbol Club Barcelona un debat públic, en seu d’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries, sobre la conveniència que el Futbol Club Barcelona, entitat sense ànim de lucre, es dediqui i/o es continuï dedicant a través d’una Societat mercantil amb ànim de lucre (BLM) a explotar drets que pertanyen al Club i que podrien ser explotats directament per l’entitat, tot afegint que, en cas que s’arribi a la conclusió que té sentit l’existència de BLM, entenem seria convenient concentrar les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries de “BLM” i les Assemblees de Compromissaris i Compromissàries Ordinàries i Extraordinàries del Club, donant explicacions i informant sobre els comptes i pressupostos de “BLM” també davant de tots els representants del Futbol Club Barcelona (a saber, els compromissaris/es), sent aquests representants els qui haurien d’aprovar tanmateix de forma material les comptes de “BLM”. Igualment considerem oportú que s’expliqui quina relació guarden amb el Club els actuals membres del Consell d’Administració de “BLM” i si perceben o no algun tipus de contraprestació. 

Podeu trobar més informació en el informe complet a:

INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM) – Dignitat Blaugrana

Signat: Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA

Barcelona, 12 de setembre de 2021

INFORME BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM)

El Futbol Club Barcelona (en endavant, “FCB”), al voltant del mes de març de 2.018, constitueix la Societat mercantil “BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L.” (en endavant, “BLM”) per l’explotació de botigues comercials físiques que comercialitzen productes amb la marca “BARÇA”. Acte seguit, al juliol de 2.018 recupera aquests drets gràcies a un acord amb la Multinacional “NIKE”, que era la titular dels esmentats drets fins aquell moment.

Cal significar que el FCB té una naturalesa associativa, sense cap ànim de lucre, mentre una Societat mercantil incorpora una naturalesa lucrativa, amb el que sobta que una entitat que no té ànim de lucre constitueixi una Societat que sí incorpora aquest ànim.

Durant l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries celebrada el mes d’octubre de 2.018 no va ser objecte de cap punt de l’Ordre del Dia l’autorització per constituir BLM. I amb posterioritat, en cap Assemblea de Compromissaris i Compromissàries posterior del FCB s’ha tractat com a punt de l’Ordre del Dia cap qüestió en relació a BLM.  

Segons informacions facilitades per tercers (pendents de confirmar; fent l’oportuna reserva), sembla ser que quan el FCB recupera durant juliol de 2.018 el dret a explotar les seves botigues físiques, BLM incorpora aproximadament 300 treballadors que fins llavors treballaven per “NIKE” (heretant condicions econòmiques i antiguitat). És a dir, el FCB, a través de BLM, sembla donaria feina a un important número de treballadors, treballadors que, si s’escau, ignorem si han quedat o no afectats per Expedients de regulació d’ocupació durant el darrer any i mig.

Tanmateix, al febrer de 2.020 BLM inaugura una botiga de 1900 m2 al número 124 de las Rambles, local respecte al qual òbviament BLM deu estar pagant un lloguer important en la seva condició d’arrendatària.

O per citar un darrer exemple, segons un altre informació facilitada per terceres persones, una Cooperativa que explotava una de les botigues que comercialitzava productes del FCB a Barcelona, hauria demandat a BLM per incompliment contractual, i àdhuc BLM hauria demandat a AENA durant 2.021 en relació a una de les botigues de l’aeroport del Prat.

Des de DIGNITAT BLAUGRANA volem manifestar que tant la constitució d’una Societat mercantil sense autorització dels compromissaris/es del FCB, com tots aquests fets que exposem que no tenen cap visibilitat pública, conculquen els més elementals drets de informació dels representants dels socis i les sòcies. En aquest sentit, el FCB ha tingut durant els darrers 3 anys el control d’una Societat, BLM, sense informar a tots els seus socis i sòcies, què ha fet o què ha deixat de fer aquesta Societat, mostrant una opacitat i nul·la transparència que guarden relació amb la manca de transparència mostrada amb altres qüestions que afecten i/o han afectat al Club.

Volem destacar per finalitzar que BLM, és a dir, el FCB (que és el Soci únic de BLM), no té dipositats els comptes de BLM al Registre Mercantil de Barcelona dels exercicis 2.019 i 2.020. Per tant, no només els socis i sòcies no rebem informació sobre qüestions rellevants del Club relacionades amb BLM, sinó que a més, degut a que no es publiquen comptes al Registre Mercantil, no podem accedir a la informació pública que dona el Registre Mercantil i que permetria saber alguna cosa respecte a BLM.

El que sí sabem és que BLM està administrada per un Consell d’Administració. I el que sabem també és que al Registre Mercantil de Barcelona continuen apareixent com Consellers del Consell d’Administració de BLM els Srs. Josep Maria Bartomeu Floreta (dimitit com President del FCB a l’octubre de 2.020), Enric Tombas Navarro (dimitit com directiu a l’abril de 2.020), Òscar Grau Gomar, Jordi Joly Lena (cessat i acomiadat recentment), Jordi Mestre Masdeu (dimitit al juliol de 2.019), Francisco José Joaquín Schroder (cessat i acomiadat recentment), essent Secretari no Conseller el Sr. Román Gómez Ponti (ha marxat recentment).

Ignorem si l’actual Junta Directiva del FCB ha canviat o no l’òrgan d’administració de BLM (bé podria ser que l’haguessin canviat, i que no apareix publicada l’actual composició del Consell d’Administració de BLM perquè el Registre Mercantil hagi tancat al full registral de BLM degut a que no estan dipositades les comptes anuals de BLM de l’exercici 2.019).

En resum, BLM:

 • No diposita comptes al Registre Mercantil de Barcelona.
 • Té un número de treballadors important (no sabem quants).
 • Ha signat contractes molt significatius, sense que podem conèixer les condicions.
 • Té procediments judicials en marxa, a favor i en contra.
 • Públicament els membres del seu òrgan d’administració estan tots fora del FCB.

Des de DIGNITAT BLAUGRANA demanem públicament que l’actual Junta Directiva del FCB informi de forma urgent sobre totes aquestes qüestions que ens afecten directament com a socis i sòcies, que afecten al FCB, i que fins a dia d’avui, estranyament s’han mantingut opaques fora de l’abast dels propietaris del FCB que som els seus socis i sòcies. 

Com també demanem es tracti l’activitat de BLM com un punt de l’Ordre del Dia en la propera Assemblea de Compromissaris i compromissàries, per a que els nostres representants decideixin si el FCB ha de constituir o no Societats mercantils, i, en cas afirmatiu, es decideixi de quina manera els nostres representants poden controlar a aquells que gestionen i administren aquestes Societats mercantils controlades pel Club.

A Barcelona, el dia 2 de juliol de 2.021.  

Signat. Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA  

Havent-se publicat al Registre Mercantil de Barcelona les comptes anuals de “BLM” corresponents als exercicis socials 18-19 i 19-29 i havent canviat l’òrgan d’administració de “BLM” (a saber, un Consell d’Administració) i la Direcció General, volem fer públiques les següents dades d’interès pels socis i sòcies del FC Barcelona:

Primer.- L’actual Consell d’Administració de BLM està format per les següents persones:

President: Sr. Alejandro Barbany Fernández.

Conseller: Sr. Josep Pont Amenos.

Consellera: Sra. Maribel Meléndez Crespo.

Conseller: Sr. Carles Cendrós Cámara.

Secretària no Consellera: Sra. Cristina Bellloque Acasuso.

Director General: Sr. Jordi Balsells Valls.

Per tant, BLM ja no està administrada, ni total ni parcialment, per Directius del Futbol Club Barcelona, tal com passava durant el mandat de la Junta del Sr. Josep Maria Bartomeu. Cal significar que tots els consellers referits, en la seva condició de consellers, estan assumint una responsabilitat per la gestió i Administració de BLM.

No apareix publicat cap modificació dels Estatuts Socials de BLM, amb el qual podem presumir que els càrrecs de Consellers continuen sent gratuïts.

Segon.- Constatem que BLM, és a dir, el Futbol Club Barcelona, té contractats 314 treballadors. Segons informacions no ratificades per documental, sembla que aquests treballadors haurien estat “heretats” durant l’exercici 18-19 provinents de la multinacional “NIKE”.

Tercer.- BLM va facturar l’exercici 18-19 62.604.428,17 Euros i l’exercici 19-20 54.393.114,71 Euros.

Per la seva banda, BLM va obtenir durant l’exercici 18-19 1.578.959,51 Euros de beneficis, i va obtenir durant l’exercici 19-20 262.932,28 Euros de beneficis.

Quart.- BLM va pagar pels drets de traspàs de la tenda que BLM explota al Passeig de Gràcia 895.000 Euros, i per implementar un sistema informàtic per gestionar la venda on line de productes 631.000 Euros.

Cinquè.- BLM, a 30 de juny de 2.020, havia fet dotacions per deteriorament d’existències per valor de 5.249.000 Euros (samarretes i productes que no es podran vendre).

Sisè.-  Les despeses del total personal de BLM de l’exercici 18-19 van pujar a 6.969.000 Euros, elevant-se durant l’exercici 19-20 a 7.961.000 Euros, amb un increment per tant de 992.000 Euros. Malgrat l’increment, i tenint BLM el mateix número de treballadors en l’exercici 18-19 i en l’exercici 19-20, els beneficis de BLM van baixar l’exercici 19-20 de forma substancial si els comparem amb els beneficis de l’exercici 18-19. Pràcticament un 600%.

Setè.-  En el ben entès que presumim que el Futbol Club Barcelona ha cedit l’explotació de drets del Club a BLM, cal significar que els royalties que BLM ha pagat al Futbol Club Barcelona per aquesta cessió, ascendeixen a:

 • 19.007.000 Euros, durant l’exercici 18-19.
 • I a 3.055.000 Euros, durant l’exercici 19-20.

No oblidem que l’objectiu de BLM és nodrir econòmicament al Futbol Club Barcelona.

És a dir, havent facturat BLM un 13% menys si comparem l’exercici 18-19 amb l’exercici 19-20, tenim que els royalties que va obtenir el Futbol Club Barcelona en l’exercici 19-20 respecte a l’exercici 18-19 van disminuir en un 622% aprox.  

Volem significar que, segons l’article 20,8 dels Estatuts del Futbol Club Barcelona, en cas que el Futbol Club Barcelona hagués cedit l’explotació de drets del Club durant 5 anys o més, l’Assemblea de compromissaris i compromissàries del Club hauria de ratificar l’acord de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona.

Entenem seria convenient conèixer la durada del contracte signat entre el Futbol Club Barcelona i BLM.

Vuitè.- BLM va pagar a 10 executius, durant l’exercici 18-19, sous per valor de 775.000 Euros, amb una mitjana de 77.500 Euros anuals per executiu.

En l’exercici 19-20, aquestes retribucions als 10 directius esmentats, els noms dels quals desconeixem, van pujar a 852.000 Euros (mitjana per persona de 85.200 Euros), amb un increment del 10%, malgrat que els beneficis de l’exercici 19-20 respecte a l’exercici 18-19 van baixar de forma molt substancial.

Seria convenient conèixer els noms i cognoms de tots aquests executius, a efectes de transparència.

Novè.-         BLM va actuar com a garant en operacions de bons i de crèdits signades pel Futbol Club Barcelona.

***

Des de Dignitat Blaugrana, suggerim a l’actual Junta Directiva del Futbol Club Barcelona un debat públic, en seu d’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries, sobre la conveniència que el Futbol Club Barcelona, entitat sense ànim de lucre, es dediqui i/o es continuï dedicant a través d’una Societat mercantil amb ànim de lucre (BLM) a explotar drets que pertanyen al Club i que podrien ser explotats directament per l’entitat, tot afegint que, en cas que s’arribi a la conclusió que té sentit l’existència de BLM, és obligat celebrar les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries de BLM el mateix dia que es celebren les Assemblees de Compromissaris i Compromissàries Ordinàries i Extraordinàries del Club, donant explicacions i informant sobre les comptes i pressupostos de BLM davant de tots els representants del Futbol Club Barcelona, sent aquests representants els qui aproven tanmateix de forma material les comptes de BLM. Igualment considerem oportú s’expliqui quina relació guarden amb el Club els actuals membres del Consell d’Administració de BLM.   

Signat: Plataforma DIGNITAT BLAUGRANA

Barcelona, 12 de setembre del 2021